balmy lux 1000 hơiXem tất cả

-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
1.900.000 1.700.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay

Lio Bee Lit 2500 hơiXem tất cả

-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay

again 800 hơiXem tất cả

-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay

romio plus 600 hơiXem tất cả

-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay

veiik mega 800 hơiXem tất cả

-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay

vaporlax aero 800 hơiXem tất cả

-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-92%
1.850.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
185.000 155.000 800 hơi 30ni
Mua Ngay

juli 600 hơiXem tất cả

-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay
-24%
190.000 145.000 600 hơi 30ni
Mua Ngay

Bmor Venus 2500 hơiXem tất cả

-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
250.000 220.000 2500 hơi 50ni
Mua Ngay

rodeo 1600 hơiXem tất cả

-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
220.000 190.000 1600 hơi 50ni
Mua Ngay

Pod dùng 1 lần

Showing 1–20 of 374 results

-27%
185.000 135.000 800 hơi 35ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-29%
190.000 135.000 600 hơi 25ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
190.000 170.000 1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
200.000 170.000 2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
180.000 140.000 800 hơi 20ni
Mua Ngay


Click đến phần mục lục bạn quan tâm:

Pod dùng 1 lần là gì ?

Pod dùng một lần hay Disposable Vapes là thiết bị vape take a way, mini nhỏ gọn và không thể sạc lại. Nó đã chứa sẵn tinh dầu Vape thơm ngon và nguyên vị, thời gian bảo quản lâu. Được giới thiệu dạng như Pod 400 hơi, 500, 600 hơi. Nhiều loại có thể lên đến 1200 hơi hoặc 2000 hơi theo dung lượng Pin.

pod-dung-1-lan
My nêm is Pod 1 lần

Đặc tính của Pod dùng một lần

Nhiều bạn cũng thường gọi là vape dùng 1 lần hoặc pod dùng nhiều lần, chữ nhiều ở đây nói đến nhiều lần vaping, bao nhiêu lần Vaping trước khi Pod hết Juice. Càng về những lần vaping cuối khả năng lên vị và sinh khói sẽ bắt đầu giảm xuống dần do coil và bông đã bị đốt nhiều lần. Nếu bạn bè của bạn đang sử dụng thuốc lá ? Hãy thử đưa cho họ 1 cây Pod dùng 1 lần để cho họ thấy rằng các thiết bị vape tốt hơn như thế nào. Không khói nặng mùi, không cần bật lửa, chỉ cần hương vị Juice Vape thơm ngon và một cú Vape thoải mái cuống họng hơn điếu thuốc truyền thống.

Pod dùng 1 lần có sẵn nhiều vị

Các hãng sản xuất Pod luôn có sẵn nhiều vị tùy chọn cho từng cây Pod dùng 1 lần. Bạn có thể mua nguyên 1 lốc gồm tất cả các vị để đổi hàng ngày để mang lại trải nghiệm lạ lùng hấp dẫn nhất. Pod dùng một lần thường được giới trẻ yêu thích trong các buổi Party hoặc Club nên được thiết kế bắt mắt và nhiều loại có đèn LED điện tử rất đẹp, các bạn có thể dễ dàng có ngay sau 2 tiếng nếu đặt mua pod dùng 1 lần tại tp hcm hoặc hà nội.

Bảng so sánh đánh giá 21 loại Pod dùng 1 lần tốt nhất – ngon nhất hiện nay

Nhiều anh em Vapor cũng như các chị em phụ nữ rất thích sự tiện lợi và đơn giản nên mới tìm tới loại Pod dùng 1 lần này, thế nhưng vì có quá nhiều sản phẩm, thương hiệu cũng như quá nhiều giá thành khác nhau và không thể biết rõ được các đặc tính của nó, 5Vape còn nhận được một số cuộc gọi , một số comment của anh em chỉ để hỏi Lio Bee 18 giá bao nhiêu? Romio Plus giá bao nhiêu? Maskking loại nào dòng nào ngon admin? Cây Rodeo khác với cây Rodeo X như thế nào? Sau khi nhận được một dàn những thắc mắc của anh em, 5 quyết định tạo ra bảng so sánh các pod dùng 1 lần ngon nhất, tốt nhất hiện nay để giải quyết mọi thắc mắc cũng như giúp anh em hiểu rõ thứ mình đang cần tìm là gì. Đây là bảng so sánh pod dùng 1 lần, số hơi, vị, chất liệu, nồng độ nicotin cũng như giá cả … đầu tiên tại Việt Nam, không chỗ nào có đâu anh em nhé, độc quyền đấy hehe.

Bảng so sánh số hơi và dung tích buồng chứa tinh dầu các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Hơi Dung tích
1 Pod Romio Plus 600 hơi 3ml
2 Lio Bee 18 Pod 1200 hơi 5ml
3 Lio Bee Max Pod 2500 hơi 6,5ml
4 Rodeo Pod 1600 hơi 6ml
5 Rodeo X Pod 1000 hơi 4ml
6 Motipiin Pod 350 hơi 1,6ml
7 Ares a stick Pod 300 hơi 1,3ml
8 Maskking GT Pod 450 hơi 2ml
9 Maskking Pro Pod 1000 hơi 3,5ml
10 Maskking High 2.0 Pod 400 hơi 2ml
11 Maskking PT 450 hơi 2ml
12 Pod Balmy 500 hơi 2,2ml
13 Pod Balmy lux 1000 hơi 3,5ml
14 Vaporlax 800 hơi 3ml
15 Relx Nano 200 hơi 1,8ml
16 Pod Tiktok 1200 1200 hơi 5ml
17 Pod Tiktok 600 600 hơi 3ml
18 Veiik Micko 400 hơi 1,5ml
19 Veiik Micko Pie 600 hơi 3ml
20 Veiik Micko X Plus 400 hơi 1,5ml
21 Veiik Micko Max 1500 hơi 6ml

Số hơi được in đậm ví dụ 2000 hơi là số hơi mà các Vaper thường ưa thích

Bảng so sánh thông số kĩ thuật các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Pin Ohm Chất liệu Kích thước
1 Pod Romio Plus 500mAh 1.6 ôm PCTG & Vật liệu thép không gỉ 14×85
2 Lio Bee 18 Pod 1000mAh 1.0 ôm Hợp kim nhôm 110x 21,2×11,6
3 Lio Bee Max Pod 1300mAh 1ôm Thép không gỉ, PCTG 22,5×112
4 Rodeo Pod 950mAh Đang Cập Nhập PP 93x25x25
5 Rodeo X Pod 650mAh Đang Cập Nhập PP 100x10x10
6 Motipiin Pod 320mAh 1,6 ohm PCTG và thép không gỉ 104,5×12
7 Ares a stick Pod 280mAh Đang Cập Nhập PP 95×15,9×6,6
8 Maskking GT Pod 320mAh 1,6 ohm PCTG và SS 108×16 x10
9 Maskking Pro Pod 650mAh 1,8 ohm PCTG và SS 108×16 x10
10 Maskking High 2.0 Pod 350mAh 1,8 ôm PCTG và SS 108×16 x10
11 Maskking PT 350mAh 1,8 ôm PCTG và SS 108×16 x10
12 Pod Balmy 400mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
13 Pod Balmy lux 550mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
14 Vaporlax 500mAh 1 ôm Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
15 Relx Nano 270mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập 8x11x3,8
16 Pod Tiktok 1200 1200mAh 1,6 ôm PCTG LED 7 màu 14×85
17 Pod Tiktok 600 500mAh 1,6 ôm PCTG LED 7 màu 14×85
18 Veiik Micko 310mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 106,5×10,5
19 Veiik Micko Pie 500mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 97×14
20 Veiik Micko X Plus 310mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 97×14
21 Veiik Micko Max 900mAh 1,2 ohm Thép không gỉ, PC 105×20

Bảng so sánh nicotin và vị các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Nicotin Vị Pod 1 lần
1 Pod Romio Plus 25ni 15 vị
2 Lio Bee 18 Pod 50ni 18 vị
3 Lio Bee Max Pod 30ni hoặc 50ni 20 vị
4 Rodeo Pod 50ni 12 vị
5 Rodeo X Pod 35ni 10 vị
6 Motipiin Pod 20ni hoặc 50ni 19 vị
7 Ares a stick Pod 50ni 12 vị
8 Maskking GT Pod 35ni 16 vị
9 Maskking Pro Pod 50ni 15 vị
10 Maskking High 2.0 Pod 50ni 12 vị
11 Maskking PT 50ni 12 vị
12 Pod Balmy 50ni 10 vị
13 Pod Balmy lux 30ni 16 vị
14 Vaporlax 30ni 20 vị
15 Relx Nano 30ni hoặc 50ni 6 vị
16 Pod Tiktok 1200 30ni 10 vị
17 Pod Tiktok 600 30ni 10 vị
18 Veiik Micko 30ni 12 vị
19 Veiik Micko Pie 30ni 11 vị
20 Veiik Micko X Plus 50ni 14 vị
21 Veiik Micko Max 30ni 11 vị


Bảng so sánh
giá các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Giá Pod 1 lần Hãng Pod 1 lần
1 Pod Romio Plus         130.000 ₫ Romio
2 Lio Bee 18 Pod         160.000 ₫ Ijoy
3 Lio Bee Max Pod         180.000 ₫ Ijoy
4 Rodeo Pod         200.000 ₫ Gcore Vape
5 Rodeo X Pod         160.000 ₫ Gcore Vape
6 Motipiin Pod         140.000 ₫ Motipiin
7 Ares a stick Pod         130.000 ₫ Vapor Storm
8 Maskking GT Pod         150.000 ₫ Maskking
9 Maskking Pro Pod         170.000 ₫ Maskking
10 Maskking High 2.0 Pod         150.000 ₫ Maskking
11 Maskking PT         150.000 ₫ Maskking
12 Pod Balmy         150.000 ₫ Balmy
13 Pod Balmy lux         160.000 ₫ Balmy
14 Vaporlax         150.000 ₫ Vaporlax
15 Relx Nano         160.000 ₫ RELX
16 Pod Tiktok 1200         160.000 ₫ Tiktok
17 Pod Tiktok 600         140.000 ₫ Tiktok
18 Veiik Micko         120.000 ₫ Veiik
19 Veiik Micko Pie         140.000 ₫ Veiik
20 Veiik Micko X Plus         130.000 ₫ Veiik
21 Veiik Micko Max         180.000 ₫ Veiik

Bảng so sánh này vẫn chưa thể trả lời hết các câu hỏi cũng như thắc mắc của anh em được, nên 5 dành riêng phần cuối bài để giải đáp tất tần tật về pod dùng 1 lần cho anh em, kéo xuống dưới để đọc nhé.

Top 9 Pod 1 lần giá rẻ nhất

Top giá rẻ Pod 1 lần giá rẻ Giá bán lẻ Hãng Pod 1 lần Rẻ
Rẻ chót Pod Balmy         150.000 ₫ Balmy
Rẻ 8 Vaporlax         150.000 ₫ Vaporlax
Rẻ 7 Motipiin Pod         140.000 ₫ Motipiin
Rẻ 6 Pod Tiktok 600         140.000 ₫ Tiktok
Rẻ 5 Veiik Micko Pie         140.000 ₫ Veiik
Rẻ tư Pod Romio Plus         130.000 ₫ Romio
Rẻ ba Ares a stick Pod         130.000 ₫ Vapor Storm
Rẻ nhì Veiik Micko X Plus         130.000 ₫ Veiik
Rẻ nhất Veiik Micko         120.000 ₫ Veiik

Top Pod dùng 1 lần tốt nhất – các loại ngon nhất hiện nay

  1. Romio Plus Mango Ice ( vị xoài lạnh )

Pod dùng 1 lần nào ngon ? – Đương nhiên câu trả lời là Romio Plus. Romio Plus vị nào ngon? – Tất cả các vị của Romio Plus cái nào cũng ngon, nhưng ngon nhất chỉ có thể là Romio Plus Mangoo Ice. Romio Plus Mango Ice là 1 trong 15 hương vị của thương hiệu Romio chuyên sản xuất Pod dùng 1 lần. Đây là vị xoài lạnh được các chuyên gia nghiên cứu và hoàn thiện nó 1 cách tỉ mỉ để làm sóc lên hương vị xoài đúng nhất cho người dùng.

romio-plus-pod-1-lan-xoai-lanh
Romio Plus Pod 1 Lần Xoài Lạnh

       2. Maskking GT Coffe Tobacco ( vị thuốc lá, cà phê )

Không chỉ ăn điểm về sự nhỏ gọn, tiện lợi, sự cải tiến hào hảo và công dụng đặc biệt Maskking Pro còn ăn điểm ở hương vị đặc trưng của nó. Maskking Pro Coffe Tobacco là một trong những hương vị được yêu thích nhất của dòng thương hiệu này. Mang hương vị tuyệt hảo quen thuộc của người Việt Nam, thuốc lá, cà phê là thứ không thể thiếu thường ngày ở bất cứ đâu tại Việt Nam, và Maskking Pro Coffe Tobacco lại có thể miêu tả đúng nhất hương vị đó, nhờ vậy mà 5 cũng trở thành fan trung thành của nó.

maskking-gt-pod-1-lan-thuoc-la-ca-phe
Maskking GT Pod 1 Lần Thuốc Lá, Cà Phê

       3. Balmy Lux Strawberry Kiwi ( vị dâu tây, kiwi )

Hương vị tuyệt hảo kết hợp giữa dâu tây chín mọng và kiwi chua ngọt của Balmy Lux Strawberry Kiwi sẽ làm anh em quen mất những hương vị dâu tây, kiwi của các thương hiệu khác. Balmy Lux Strawberry Kiwi còn đạt được giải thưởng hương vị Pod dùng 1 lần ngon nhất, mang về thêm nhiều danh tiếng cũng như lượng khách hàng cho họ, và anh em biết không, chỉ cần 1 giải thưởng đó theo thống kê Balmy sau khi nhận được danh hiệu tăng tới 45% doanh thu cho công ty.

balmy-lux-pod-1-lan-dau-tay-kiwi
Balmy Lux Pod 1 Lần Dâu Tây, Kiwi

Top 5 thương hiệu Pod dùng 1 lần ưa chuộng nhất hiện nay

        1. Romio Plus

Romio là thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm được anh em sành chơi Disposable Vape đánh giá cao. Gần đây nhất có thể kể đến loại Romio Plus. Romio Plus có dung lượng pin 500mAh, điện trở 1,6 ohm, một chiếc hút được khoảng 600 hơi. Đầu hút của nó thiết kế tương tự như đầu lọc thuốc lá truyền thống, khá giống với các dòng thuốc lá điện tử heat not burn. Loại pod này được đánh giá là nhả khói tốt, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng.  Nồng độ nicotin trong đó là 20mg/ml tinh dầu. Romio Plus có khoảng 15 hương vị khác nhau đến từ các loại tinh dầu tự nhiên để các “Pod thủ” lựa chọn. Có thể nói Romio Plus chính là xu hướng Pod năm 2021.

Romio Plus Pod hút 1 lần

        2. An Hatma

Nói đến các sản phẩm của thương hiệu Hatma các bạn có thể thử An Hatma – một cây pod rất đáng để thử. An Hatma có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ tay, rất dễ để mang theo bên mình. Loại pod dùng một lần này có dung lượng pin 260mAh, với 1,1 ml tinh dầu nên có thể hút được 300 – 400 hơi. An Hatma có khoảng 12 mùi hương khác nhau, tạo cảm giác thoải mái dễ ngủ sau khi hút. Hiện tại đây là sản phẩm được ưa chuộng trên toàn thế giới.

An hatma pod hút 1 lần

        3. Lio Juice

Nhắc đến các loại Pod dùng 1 lần nổi tiếng thì không thể không nhắc đến thương hiệu Lio. Gần đây nhất là sản phẩm Lio Juice. Một chiếc Lio Juice có thể hút được 1200 hơi. Nồng độ nicotin trong Lio Juice là 3,5%. Mỗi chiếc có thể chứa khoảng 5ml tinh dầu, dung lượng pin 1000mAh, điện trở 1.0 ohm. Với điện trở nhỏ, Lio Juice nhả khói dày, mang cảm giác cực phê cho anh em. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc Pod dùng 1 lần tốt nhất nhả khói vừa dày, tạo cảm giác phiêu, thời gian sử dụng dài thì Lio Juice là một lựa chọn hoàn hảo đó.

Lio Juice Pod hút 1 lần

        4.  Review Motipiin Pod

Trong năm 2020 có một sản phẩm của thương hiệu Moti được dân chơi pod nhiều kinh nghiệm vote dùng rần rần là Motipiin  hay còn được gọi là Motipiin Pod. Motipiin trang bị pin dung lượng 360mAh, dung tích tinh dầu 1,4ml, điện trở 1.6 ohm. Mỗi chiếc Motipiin nhỏ bé có thể hút được 300 – 400 hơi. Thân vỏ cầm chắc tay, không trơn tuột. Motipiin có nồng độ nicotin cao hơn nhiều so với các loại Pod trên, với 50mg nicotin trong 1ml tinh dầu. Thích hợp cho những ai cần các loại pod có nồng độ nicotin cao, tạo cảm giác thật phiêu khi sử dụng, không thua kém các loại thuốc lá truyền thống. Không chỉ vậy Motipiin còn có nhiều hương vị hấp dẫn, khiến những anh em đã thử đều đánh giá là siêu thích và phê.

MOTIPIIN pod dùng 1 lần

        5. Vladdin POPO

Đây là loại pod dùng 1 lần thiết kế khá trang nhã, mới được ưa chuộng trong năm nay. Hàm lượng nicotin trong Vladdin POPO khá cao, khoảng 4% và có thể hút được khoảng 300 – 400 hơi. Phái đẹp cũng rất chuộng Vladdin PoPo. Có khoảng 9 hương vị cho dân chơi Pod thoải mái phiêu du trong làn khói. Những thương hiệu Pod dùng 1 lần tốt nhất vừa kể trên chi phí giao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy vào từng thời điểm. Khó có thể nói là loại nó chất hơn vì mỗi người có một sở thích khác nhau. Anh chị em nếu muốn biết chi tiết thì tự thử nghiệm và đánh giá nhé !

Vladdin popo Pod hút 1 lần

Mua Pod dùng 1 lần ở TPHCM khác với ngoại tỉnh thế nào ?

TPHCM

Nội thành TPHCM

Việc mua sản phẩm Pod 1 lần tại các thành phố lớn như HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ là dễ dàng. Đặc biệt tại Sài Gòn, mỗi các quận trực thuộc tphcm đều có những địa chỉ uy tín. Chỉ cần bạn nằm trong khu vực nội thành gồm các quận 1, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Bạn có thể nhận được chỉ sau 2h với các dịch vụ Ship liên kết với Shop như Grab Express hay Ahamove.

Giá ship nếu có thường khá rẻ tầm 20-40k/lần. Nếu các bạn không gấp có thể chọn gói ship trong ngày từ đơn vị GHTK, GHN hoặc chính Grab cũng có Ship 4-6h. Mức giá đương nhiên còn rẻ nữa.

Ngoại thành TPHCM

Đối với các quận ngoại thành phố gồm 2 + 9 + Thủ Đức = TP. Thủ Đức, quận 12, Bình Tân. Các bạn nên chọn gói ship trong ngày, vì nếu Ship siêu tốc Grab, Ahamove sẽ có giá cao trên 50k tùy khu vực.

Các tỉnh khác ngoài TPHCM

Hiện tại, nếu các bạn thường mua sản phẩm online trên Tiki, Lazada, Shopee cũng phần nhiều thấy được. So với năm trước thôi, tốc độ giao hàng của các đơn vị này đã tăng phi phi mã mã dù cho bạn có ở cách xa tphcm.

Hệ thống GHTK có thể giao Pod cho bạn sau 1 ngày dù không ở TP. HCM

Các tỉnh cách tphcm bán kính 200km như các tỉnh miền Tây, Bình Thuận, Đồng Nai có thể nhận Pod 1 lần ngay hôm sau với các đơn vị giao cực nhanh tỉnh như GHTK, GHN, J&T Express …Thậm chí tận ngoài Bắc thời gian giao hàng từ tphcm đến cũng chỉ tầm 2-3 ngày trong điều kiện không ảnh hưởng dịch hay mùa sale mua sắm. Nên các bạn ở tỉnh ngoài tphcm tự tin click nút đặt hàng nhé, sẽ nghe tiếng bấm chuông mau thôi.

Pod dùng 1 lần – Giải đáp thắc mắc

Pod 1 lần dùng được bao lâu ? Để được bao lâu ?

Pod hút một lần có thể giữ nguyên chất lượng trong bao bì sản phẩm trong 12 tháng mà không có vấn đề gì. Sử dụng siêu tiện lợi và di động hàng ngày hoặc mua một số lượng đủ dùng cho thời gian bạn muốn sử dụng. Số hơi được nhà sản xuất công bố ám chỉ đến dung lượng Pin sẽ hết nếu Vape được khoảng số lần Vaping đó. Một người hút thuốc bình thường 1 ngày tầm nửa gói có thể dùng thiết bị tầm 400 lần Vape được khoảng 2-3 ngày.

Pod dùng 1 lần là thiết bị tiện lợi nhất trong các thiết bị Vape

Người sử dụng chỉ cần mở bao bì hoặc hộp sản phẩm và sử dụng ngay. Sau khi hết Pin hoặc hết tinh dầu Vape, tùy cái nào đến trước bạn sẽ bỏ nó và sử dụng sản phẩm mới. Pod Vape hút 1 lần sinh ra để Vaping dễ dàng, tiện lợi nhất. Đương nhiên Pod dùng 1 lần không sạc được.

Cái hay của Pod dùng một lần là bạn không cần phải lo lắng về việc phải sạc Pin hoặc châm tinh dầu Juice. Kích thước của nó chỉ bằng một điếu thuốc nhỏ, chúng là sự lựa chọn tốt nhất để vaping khi đang di chuyển.

Pod dùng 1 lần giá bao nhiêu tiền ?

Những cây Pod 1 lần này có giá thành khá rẻ so với các starter kits khác. Chúng thường dao động từ 80.000 đến 150.000. Tầm 200.000 là những loại khá cao cấp và ít gặp hơn.

Các sản phẩm pod 1 lần có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada không ?

Thì câu trả lời ở đây là không nhé anh em, các sản phẩm Starter Kits nói chung cũng như Pod dùng 1 lần nói riêng không có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada nhiều bạn hỏi 5 Vape Shop xin link shop bán Pod trên shopee để đặt hàng. Tuy nhiên, theo chính sách của các sàn tất cả các sản phẩm thuốc lá và vape đều không được bán. Vậy nên, nhanh nhất là đặt trên website nhé anh em.

Pod 1 lần có hại không ?

Các loại Pod dùng 1 lần đa số có lượng Nicotin thấp hoặc 0ni ít gây nghiện gây hại, phù hợp cho cả các bạn nữ. Việc có nên dùng Pod 1 lần không hay sử dùng các thiết bị khác như Pod system hay Box mod kits luôn là chủ đề gây tranh cãi tuy nhiên nếu bạn sử dụng các thiết bị chính hãng thì Pod 1 lần luôn nằm trong danh sách các sản phẩm an toàn nhất. Vấn đề cần lưu ý là khi bạn sử dụng các loại Pod 1 lần bắt đầu chuyển vị do bông và coil bị cháy thì nên ngưng lại mặc dù còn Pin và Juice Vape, để tránh Vaping phải khói bông cháy nhé.

Có nên tái chế Pod dùng 1 lần ?

Việc tái chế Pod hút 1 lần khá nguy hiểm do nhà sản xuất đã thiết kế đóng và không muốn các bên thứ 3 can thiệp vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc dùng Pod 1 lần tái chế mang lại nhiều rủi ro khi Vaping khi trao số phận vào các đơn vị có dịch vụ tái chế.

Hotline 09.6789.0908
Chat Facebook
Chat Zalo