pod dùng 1 lần mới nhất

-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 20

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 22

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 12

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 16

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 10

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 14

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-14%
190,000

Đã bán: 10

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 16

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 22

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 24

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 14

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 32

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 8

Veiik 600 hơi
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 12

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 24

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 14

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
220,000

Đã bán: 16

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 22

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-12%
220,000

Đã bán: 8

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 10

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 12

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 10

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 18

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 16

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 16

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 12

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 14

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 8

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 20

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 24

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 26

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 12

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 32

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 18

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 10

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 20

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 8

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 10

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 14

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 16

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 12

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-10%
180,000

Đã bán: 8

2000 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 8

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 12

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 12

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 16

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 12

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 14

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 10

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 8

800 hơi 20ni
Mua Ngay

Đã bán: 8

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 18

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 16

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 8

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 12

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 18

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 12

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-29%
135,000

Đã bán: 14

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 12

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 10

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay
-16%
135,000

Đã bán: 8

800 hơi 30ni
Mua Ngay

Hiển thị 1–24 của 431 kết quả

-23%
135,000

Đã bán: 32

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 32

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 26

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 26

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 24

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-27%
135,000

Đã bán: 24

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 24

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 24

600 hơi 25ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 24

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 22

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-15%
220,000

Đã bán: 22

2500 hơi 50ni
Mua Ngay
-23%
135,000

Đã bán: 22

800 hơi 35ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-11%
170,000

Đã bán: 22

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-17%
190,000

Đã bán: 20

1600 hơi 50ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 20

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-19%
170,000

Đã bán: 20

1000 hơi 30ni
Mua Ngay
-18%
180,000

Đã bán: 18

2500 hơi 30ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay
-22%
140,000

Đã bán: 18

800 hơi 20ni
Mua Ngay

【Pod Dùng 1 Lần】【Pod Hút 1 Lần】【Giá Rẻ TPHCM】

Bài viết về pod dùng 1 lần khá dài, bạn có thể nhấn vào nội dung đang quan tâm để đến vị trí cần đọc:
Pod Again Pod Balmy
Pod Juli Pod Lio
Pod Venus Pod 1 lần mới nhất
Pod Veiik Pod 1 lần là gì
Pod Varporlax Tái chế pod 1 lần
Pod Romio Các loại pod 1 lần giá rẻ
Pod Rodeo Pod 1 lần nào ngon nhất

Các Dòng Pod Dùng 1 Lần Mới Nhất

STT Pod Dùng 1 Lần
1 Rodeo 1600
2 Veiik Mega
3 Bmor Venus
4 Balmy Lux
5 Lio Bee Lit
6 Juli Bee
7 Again DTL
8 Romio Plus
9 Vaporlax

Pod dùng 1 lần Again DTL

Again DTL là dòng sản phẩm pod dùng 1 lần đầu tiên của thương hiệu Vapehome.Pod 1 lần again sở hữu cho mình 800 hơi, có 8 hương vị chủ đạo cho dòng này.Pod dùng 1 lần Dtl again được thiết kế theo hình trụ tròn, anh em nhìn vào sẽ thấy 3 phần khác nhau rõ rệt chứ không phải 2 phần như các loại Pod dùng 1 lần khác, đó là phần đầu Pod, thân Pod và đáy PodĐầu Pod và đáy Pod đều sử dụng tông màu trắng làm màu chủ đạo, đầu Pod sử dụng hình dạng cơ bản là hình vỏ vịt để mang lại cảm giác thoải mái tối ưu nhất cho người dùng. Điểm đặc biệt nằm ở phần đáy Pod, lỗ thông không khí được đặt ngang với phần thân chứ không phải ở dưới đáy như hầu hết các loại khác, không biết điều này có mang lại gác dụng gì mới mẽ cho việc hút của Again Pod không, nhưng về mặt độc là thì đã ăn điểm rồi đấy.Phần thân Pod dùng 1 lần DTL sử dụng tông màu giống với các hương vị mà thiết bị mang lại, bên trên có các dòng chữ cũng màu trắng gồm ”Again” tên thiết bị nằm ngang với phần thân và được đặt ở sát đáy, dòng chữ tên hương vị to hơn và nằm dọc với phần thân Pod cũng được đặt sát dòng chữ ”Again”

Bảng 8 hương vị chủ đạo của Pod dùng 1 lần Again DTL

STT Tên Vị Again DTL Pod Hình Ảnh
1 Again DTL Pod Vị Bạc Hà again-dtl-pod-1-lan-bac-ha
2 Again DTL Pod Vị Bưởi again-dtl-pod-1-lan-buoi
3 Again DTL Pod Vị Chanh Cola Again-dtl-Pod-1-lan-chanh-cola
4 Again DTL Pod Vị Dâu Tây Kiwi again-dtl-pod-1-lan-dau-tay-kiwi
5 Again DTL Pod Vị Dưa Hấu again-dtl-pod-1-lan-dua-hau
6 Again DTL Pod Vị Nho Again-dtl-pod-1-lan-nho
7 Again DTL Pod Vị Quả Mọng Mix again-dtl-pod-1-lan-qua-mong-mix
8 Again DTL Pod Vị Xoài Xanh again-dtl-pod-1-lan-xoai-xanh
Hương vị độc là được nhắc tới ở trên là cây Again DTL Pod Vị Chanh Cola và nó cũng là best seller của Again Pod

Pod dùng 1 lần Again Daymax

Sau thành công với Again DTL, nhà Vapehome đã công bố ra mắt dòng sản phẩm Again mới của mình mang tên Again Daymax. Đây là dòng thứ 4 của thương hiệu Vapehome và cũng là dòng sản phẩm đầu tiên của họ nhận được tận 3 giấy chứng nhận, CE, ROHS, FCCAgain Daymax Pod sở hữu vẽ ngoài đẹp mắt phù hợp với trend của hiện nay và có phần to hơn người anh Again DTL của mình. Dư kiến sản phẩm sẽ có mặt tại thi trường VN vào cuối tháng 7 đầu tháng 8 năm 2021.

Thông số kỹ thuật Pod dùng 1 lần Again Daymax

STT Đặc Tính
1 Số Hơi: 2500 hơi
2 Dung Tích: 7.0ml
3 Nicotine: 50ni (5%)
4 Pin: 1200mAh
5 Kích Thước: 115 x 22mm
6 Số Vị: 9 vị
7 Trọng Lượng: 56g

Review Pod dùng 1 lần Again Daymax

Pod dùng 1 lần Again Daymax 2500 hơi có lớp vỏ ngoài sử dụng loại thép không gỉ cao cấp, trang trí thêm các màu sắc theo từng hương vị mà nó mang lại. Thiết kế theo hình trụ tròn, Nhà Vapehome khá ưa chuộng loại thiết kế tròn này, vì việc giúp cho thiết bị đứng vững trở nên dễ dàng hơn.Phần đầu Pod và đáy Pod dùng 1 lần Daymax sử dụng tông màu đen, giúp phân biệt và tạo điểm nhấn thêm cho thiết bị. Việc sử dụng đầu Driptip hình chiếc còi đã được loại bỏ mặc dù nó tạo cảm giác ngậm hút chân thật hơn, thay vào đó ở dòng Again Daymax này, phần Driptip là hình trụ tròn, nhưng nó lại là đầu Driptip để tụ vị, giúp hương vị của tinh dầu trở nên ngon hơn.Pod dùng 1 lần Daymax vẫn giữ vị trí đặt lỗ thông không khí giống với Again DTL, nhưng lần này là gồm 2 lỗ nhỏ và cuối cùng là đèn Led cũng năm ở chính 2 lỗ nhỏ ấy, nó sẽ sáng lên khi anh em vape.

Bảng 9 hương vị Pod dùng 1 lần Again Daymax

STT Tên Vị Again Daymax Hình Ảnh vị Again Daymax
1 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Cola Rượu Rum Cola Rum Again-Daymax-Pod-1-Lan-Cola-Ruou-Rum-Cola-Rum
2 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Đào Dâu Tây Again-Daymax-Pod-1-Lan-Dao-Dau-Tay
3 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Dứa Dừa Pineapple Coconut Again-Daymax-Pod-1-Lan-Dua-Dua-Pineapple-Coconut
4 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Dưa Hấu Lạnh Ice Watermelon Again-Daymax-Pod-1-Lan-Dua-Hau-Lanh-Ice-Watermelon
5 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Mâm Xôi Việt Quất Blue Rasberry Again-Daymax-Pod-1-Lan-Mam-Xoi-Viet-Quat-Blue-Rasberry
6 Again Daymax Pod 1 Lần Nho Grape Again-Daymax-Pod-1-Lan-Nho-Grape
7 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Sữa Dâu Lắc Strawberry Shake Again-Daymax-Pod-1-Lan-Sua-Dau-Lac-Strawberry-Shake
8 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Táo Xanh Đỏ Double Apple Again-Daymax-Pod-1-Lan-Tao-Xanh-Do-Double-Apple
9 Again Daymax Pod dùng 1 Lần Sữa Chuối Lắc Banana Shake Again-Daymax-Pod-Dung-1-Lan-Sua-Chuoi-Lac-Banana-Shake
Các vị của  Pod dùng 1 lần Again Daymax là vị trái cây, có trộn lẫn trong đó là thức uống, nhưng cũng là thức uống trái cây. Nhưng dựa vào hương vị 5 đã từng thử trước đây của dòng again này, và cách đổi Driptip thành Driptip tụ vị thì đây có lẽ là một cây Pod 1 lần siêu vị.Nhưng vì hiện tại vẫn chưa có mặt tại VN, nên 5 vẫn chưa thử qua được, không thể cảm nhận cũng như chọn ra best seller của dòng này, anh em chờ đợi ngày em nó ra mắt nhé, lúc đấy 5 sẽ review chỉ tiết từng vị cho anh em.

Pod dùng 1 lần Juli Bee

Juli Bee Pod 1 lần là dòng cải tiến của nhà Famovape, thay đổi về kích thước, ngoại hình, thay đổi cả hương vị bên trong, thêm các tính năng đặc biệt và hấp dẫn nhất có lẽ là dàn đèn được độ trên Juli Bee. Tuy được độ rất nhiều, lượng nicotine giảm xuống 1% chỉ còn 2%ni = 20ni.

Thông số kỹ thuật Juli Bee Pod dùng 1 lần, pod juli bao nhiêu hơi:

STT Pod dùng 1 lần Juli Bee Thông Số Juli Bee Pod
1 Số Hơi 2000 hơi
2 Dung Tích 5ml
3 Nicotine 20ni
4 Pin 650mAh
5 Coil 1.6Ohm
6 Kích Thước 85 x 14mm
7 Số Vị 10 vị
8 Trọng Lượng 17g
9 Giá Thành 180.000 VNĐ

Review Pod dùng 1 lần Juli Bee

Juli Bee Pod hút 1 lần có thiết kế theo hình trụ tròn, anh em nhìn vào sẽ thấy có tới 3 phần khác nhau, đó là đầu Pod, thân Pod và phần Driptip. Nếu so về độ dẻo dai chịu va đập thì chắc chắn không ai qua được Juli Bee đâu anh em ạ, anh em có thể test lúc sử dụng hết tinh dầu vape bên trong để xem 5 có nói đúng không nhé.
  • Phần Driptip là phần đầu để ngậm hút (nơi tiếp súc trực tiếp với môi), anh em cần phải làm một vài thứ trước đó mới có thể sử dụng được, 5 sẽ bày ở phần sau. cũng được thiết kế hình trụ tròn.
  • Tiếp theo là phần đầu Pod, được thiết kế trong suốt, có thể nhìn được lượng tinh dầu còn lại bên trong, và coil. Điểm nhấn ở đây là bao quanh đầu Pod là dàn đèn được độ cực ngầu và chất, nó sẽ sáng lên khi anh em vape.
  • Phần thân pod được phun lớp sơn chống gỉ, lấy tông màu theo màu của hương vị mà nó mang lại, bên trên trang trí bằng các dòng chữ là tên hương vị của nó và tên sản phẩm ” Juli Bee”.
Phần đáy Juli Bee Pod có cả cổng sạc Micro-USB. Theo như thông tin 5 biết được, vì muốn độ đèn mang tính đột phá, nhưng vẫn giữ được hình dạng nhỏ nhắn thì lượng pin cung cấp cho thiết bị cực lớn, điều đó không thể cho phép anh em sài đúng 1 lần mà không cần sạc lại, vì thế nhà sản xuất đành phải cho phép sạc để sử có thể tối ưu cả 2 mặt. Đó là lí do tại sao Juli Bee Pod 1 lần là sản phẩm đầu tiên có lỗ cấm sạc.

Cách sử dụng Pod dùng 1 lần Juli Bee

Không giống với cách sử dụng các Pod dùng 1 lần trước đây trên thị trường. Muốn sử dụng Juli Bee phải làm qua các bước dưới đây, nếu không Pod sẽ không hoạt động 1 cách bình thường.Khi khui hộp Juli Bee ở chính giữa Driptip có 1 dây cao su, anh em kéo nhẹ 2 lần sau đó giật mạnh ra, tiếp theo là bóc miếng dán, 5 gọi là là seal nghe cho nó oách, được dán từ thân pod vòng qua đáy pod.Xong xui thì lấy hộp và những thứ không cần thiết vứt vào thùng rác nhé anh em, thứ nhất là thể hiện mình là một vapor yêu môi trường, thư 2 là vì phải để Pod trong vòng 2-3 phút mới sử dụng, tận dụng tối đa thời gian ấy mà.Tiếp đến là đưa lên miệng Vape nhẹ 2-3 hơi, nếu không có bất kì mùi khét hay tình trạng nào xảy ra, tiếp theo đó là làm gì chắc anh em cũng biết rồi. Việc này giúp anh em nhận biết pod có còn hoạt động hay không, và tránh tình trạng vừa vào đã kéo mạnh gây cháy coil dẫn tới việc lại tốn tiền mua sản phẩm khác.

Bảng hương vị Pod dùng 1 lần Juli Bee

STT Tên Hương Vị Juli Bee Pod 1 Lần Hình Ảnh Vị
1 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Xoài Lạnh Juli-Bee-Pod-1-Lan-Xoai-Lanh
2 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Việt Quất Lạnh Juli-Bee-Pod-1-Lan-Viet-Quat-Lanh
3 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Việt Quất Cam juli-bee-pod-1-lan-viet-quat-cam
4 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Táo Lạnh juli-bee-pod-1-lan-tao-lanh
5 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Soda Chanh juli-bee-pod-1-lan-soda-chanh
6 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Rượu Vang Đỏ juli-bee-pod-1-lan-ruou-vang-do
7 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Ổi Lạnh juli-bee-pod-1-lan-oi-lanh
8 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Kem Khoai Môn juli-bee-pod-1-lan-kem-khoai-mon
9 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Đào Lạnh Juli-bee-pod-1-lan-dao-lanh
10 Pod Dùng 1 Lần Juli Bee Kem Dưa Lưới juli-bee-pod-1-lan-kem-dua-luoi
10 hương vị của dòng Pod dùng 1 lần Juli Bee này đã số là dòng trái cây lạnh và đồ uống. Với hương vị tuyệt vời miêu tả đúng chính xác từng loại trái cây, đây mới chính là yếu tố mạnh nhất giúp Juli Bee trở nên ưa chuộng và hot nhất 2021.Best seller Pod dùng 1 lần Juli Bee thuộc về vị Juli Bee Pod 1 Lần Xoài Lạnh, với hương vị xoài thơm nồng nức mũi, cùng làn hơi the mát lạnh, sự hoà quyện độc đáo của 2 làn sóng này đã mang lại cho người hút một cảm giác tuyệt vời và chân thật tới khó tưởng.Tất cả các hương vị của em nó đều đã có mặt tại 5vape.com, thậm chí còn nhiều hương vị hơn cả ở bảng trên, anh em thoải mái tha hồ nhờ tư vấn và chọn lựa sản phẩm mình thích tại đây nhé, nếu ở tại TPHCM ship cấp tốc trong 2h, anh em không phải chờ đợi lâu nữa. Cảm ơn anh em đã đọc tới đây.

Pod dùng 1 lần Bmor Venus

Pod venus bmor là sản phẩm thuộc dòng Pod dùng 1 lần hoàn toàn mới trên thị trường, ngay từ những ngày đầu ra mắt ra đã gây ấn tượng mạnh với các anh em vapor, từng bước thức đẩy thương hiệu BMOR Disposable vương ra tầm thế giới.Điểm mạnh của bmor venus pod không chỉ nằm ở hương vị tuyệt hảo mà còn nằm ở thiết kế và ý nghĩa sau xa của nó, ngoài ra theo nhận định của nhiều anh em đã dùng qua và nhận xét thì Bmor Venus là dòng pod 1 lần nhiều khói nhất. Cùng 5 review qua 1 xí về em nó nhé.

Review Pod dùng 1 lần Bmor Venus

Thiết kế của Disposable Bmor Venus được lấy cảm hứng từ hành tinh Venus, hình trụ vuông, rất chắn chắn và vừa tay. Nhìn vào anh em sẽ thấy nó gồm 2 phần chính là:
  • Đầu Pod Bmor Venus
Nó kết hợp cả khoang chứa tinh dầu vape và phần Driptip tạo thành một khối liền mạch, phần Driptip (đầu hút, đầu ngậm) được thiết kế theo hình mỏ vịt để tối ưu trong việc tích tụ vị, giúp hương vị được truyền lên khoang miệng ta một cách đúng nhất, thêm nữa là hình dạng đó giúp cho người sử dụng cảm giác thoải mái và dễ dàng nhất.Cả phần đầu Pod đều sử dụng tông màu đen làm màu chủ đạo cho tất cả các vị của Bmor Venus và không trong suốt, không thể nhìn thấy tinh dầu hay bất cứ gì bên trong nó.
  • Thân Pod Bmor Venus
Được thiết kế theo hình trụ tròn nguyên khối, các mặt bên trên được phủ lớp sơn không gỉ theo từng màu của từng hương vị, bên trên thân máy được in các hoạ tiết theo quỹ đạo của sao Kim, điều này tượng trưng cho tầm quan trọng của sự tự do, tông màu của hoạ tiệt này khác với màu của thân máy, nhầm tô điểm và tạo điểm nhấn.Phần gần dáy Pod có 1 chữ ”B” rât lớn, có dòng chữ nhỏ hơn ở bên dưới là ”B mor”.Phần đáy Pod cũng có hoạ tiết rất ngầu, đèn Led được gắn bên trong và sáng lên khi anh em vape.

Thông số kỹ thuật Pod dùng 1 lần Bmor Venus 

STT Đặc Tính Bmor Venus Pod Thông Số Pod Bmor Venus
1 Thương Hiệu BMOR
2 Kích Thước 106 x 21 x 21mm
3 Pin 1200mAh
4 Số Hơi 2500 hơi
5 Dung Tích 6ml
6 Nồng Độ Nicotine 50ni (5%)
7 Giá Thành 220.000 VNĐ

Ưu điểm nổi trội của Pod dùng 1 lần Bmor Venus

Pod 1 lần venus được tích hợp rất nhiều chức năng bảo vệ an toàn, chẳng hạn như bảo vệ ngắn mạch, bảo vệ quá mức, bảo vệ điện áp thấp, khi sử dụng anh em không phải lo lắng. Ngoài các chức năng trên, pod venus còn có các thứ vượt trội hơn các đối thủ cùng dòng như.
  • Dù Nicotine lên tới 50ni (5%) nhưng không gây gắt cổ hay khé cổ họng.
  • Lượng nicotine cao vừa là ưu điểm vừa là khuyết điểm của nó.
  • Số hơi cực cao, nhưng khi sử dụng tầm 1500 hơi vẫn giữ được hương vị không mất đi vị.
  • So với các tính năng nó mang lại thì 220,000VNĐ là cái giá rẻ để sở hữu em nó.

Cách dùng pod bmor venus

Cũng tương tự các sản phẩm Pod dùng 1 lần cùng dòng khác, Venus Pod dùng 1 lần sử dụng rất đơn giản. Đầu tiên là khui hộp em nó (hộp cũng hình vuông và có đầy đủ thông tin phía trên), sau đó bọc miếng bảo vệ bên trên đầu Pod và đáy Pod (Nếu không có 2 miếng bảo vệ này thì lập tức liên hệ người bán và đổi trả nhé anh em, có thể nó là sản phẩm không chất lượng). Cuối cùng là đưa lên miệng và Vape, tận hưởng hương vị mà mình đã bỏ tiền ra mua.Lưu ý khi hút mà đèn không sáng, hoặc đèn sáng mà không ra khói hay ngược lại, thì chắc chắn sản phẩm của anh em đã hư, việc này cũng cần liền hệ ngay với người bán nhé.Ngoài lề chút nhé anh em: Việc đổi trả sản phẩm Pod dùng 1 lần hư là điều bình thường tai 5Vape, mặc dù có khâu kiểm tra khi nhập hàng về shop, nhưng việc hút thử là điều hoàn toàn cấm trong nội quy của shop, vì thế không thể chắc chắn sản phẩm có hư hại bên trong hay không. Vì quyền lợi của mình hãy đổi trả lại sản phẩm hư dù mua ở shop 5 hay bất cứ đâu. Nếu anh em mua Bmor Venus Pod tại TPHCM hay bất cứ sản phẩm nào đều được ship nhanh trong vòng 2 tiếng nhé.

Bảng vị venus Bmor

STT Tên vị của Pod Venus Hình ảnh vị của Pod Venus
1 Bmor Venus Pod 1 Lần Dừa Sữa Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Dua-Sua
2 Bmor Venus Pod 1 Lần Chanh Dứa Bmor-Venus-pod-1-Lan-Chanh-Dua
3 Bmor Venus Pod 1 Lần Hoa Quả Nhiệt Đới Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Hoa-Qua-Nhiet-Doi
4 Bmor Venus Pod 1 Lần Dứa Xoài Cam Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Dua-Xoai-Cam
5 Bmor Venus Pod 1 Lần Dưa Hấu Lạnh Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Dua-Hau-Lanh
6 Bmor Venus Pod 1 Lần Chuối Lạnh Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Chuoi-Lanh
7 Bmor Venus Pod 1 Lần Xoài Lạnh Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Xoai-Lanh
8 Bmor Venus Pod 1 Lần Việt Quất Lạnh Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Viet-Quat-Lanh
9 Bmor Venus Pod 1 Lần Sữa Dưa Gang Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Sua-Dua-Gang
10 Bmor Venus Pod 1 Lần Nho Lạnh Bmor-Venus-Pod-1-Lan-Nho-Lanh
Như anh em thấy đấy, đâu đâu cũng là đá và trái cây, không cần nói cũng biết nhà Bmor đa số là dòng trái cây lạnh. Best Seller của dòng này là Bmor Venus Pod 1 Lần Nho Lạnh, hương vị nho đậm đà chua ngọt, mát lạnh cả cuống họng của anh em khi vape, đặc biệt dù có tận 50ni (5%) nhưng vẫn giữ được độ thanh nhất định của nó, không gắt hay khé cổ họng, nhiêu đó ni mà chill thì còn gì phải hỏi nữa phải không anh em.

Pod dùng 1 lần Veiik Mega

Veiik mega là gì ? Veiik mega hay thuốc lá điện tử veiik mega là dòng sản phẩm Pod dùng 1 lần mới nhất của thương hiệu Veiik. Được thị trường đón nhận nồng nhiệt, luôn sếp trong top các Pod 1 lần bán chạy 2021Veiik là gì ? là thương hiệu uy tín chuyên sản xuất các thiết bị Vape. Các sản phẩm chính của Veiik như Pod 1 lần, Pod System …Và không thể ẩn giấu lâu hơn được nữa, chùm cuối của nhà Veiik sẽ xuất hiện, Veiik Mega – The Best By Veiik. Veiik Mega là gì? Tại sao nó được gọi là the best? cùng 5 tìm hiểu tại sao lại như vậy nhé.Veiik Mega là tên của 1 dòng thiết bị Pod dùng 1 lần mới nhất của nhà Veiik, được mọi người đánh giá là con cưng vì bất cứ thứ gì tốt đẹp nhất cũng đều dồn hết vào Mega Pod giống như cách mà 5 cho em nó xuất hiện riêng biệt một cách đầy bất ngờ ở cuối bài vậy, từ hương vị, công nghệ, tới chỉnh chu về ngoại hình, cải thiện các chi tiết nhỏ, hoàn thiện và làm nổi bật các điểm mạnh…vậy thì nói sao mọi người không bảo nó là con cưng.Anh em nghĩ nếu một thương hiệu lớn và nổi tiếng như Veiik đầu tư hết chất xám và mọi thứ họ có vào 1 thiết bị Pod hút 1 lần như vậy thì liệu câu hỏi ”Veiik Mega có tốt không ?” có còn nhiều ý nghĩa nữa? 5 sẽ không trả lời và đi sâu thêm vào em nó để anh em có thể tự mình biết đáp án.

Review tổng quan về Veiik 【Pod mega】

Thiết kế Pod dùng 1 lần Veiik Mega
Pod Veiik Mega nhìn vào anh em sẽ thấy 3 phần, phần đầu Pod và đáy Pod, lấy tông màu đen làm màu chủ đạo cho và cuối cùng phần thân Pod.Đầu Pod thiết kế hình mỏ vịt đơn giản, đánh mạnh vào sự thoải mái hơn là kiểu dáng bề ngoài, đáy pod tròn chắc chắn giúp cây Pod có thể đứng thằng mà không bị ngã, phần lỗ thông không khí cũng được đặt ở đáy nhưng nằm song song với thân Pod chứ không đặt ở dưới như các thiết bị khác, có đèn Led báo hiệu tình trạng Pin của Pod, sáng lên khi anh em VapeThân Pod được phủ sơn mờ lấy tông màu giống với từng hương vị mà thiết bị mang lại, bên trên có 3 dòng chữ, to nhất là ”Veiik” tiếp đến là ”Mega” và nhỏ nhất là dòng chữ thể hiện tên vị
Ưu điểm Pod dùng 1 lần Veiik mega pod
Nhà Veiik đã áp dụng toán học vào trong Vape Veiik Mega bằng cách căn chỉnh và đưa là kích thước được cho là phù hợp nhất với bàn tay con người, tạo ra độ hoàn hảo chính xác mang lại cảm giác cực kì thích thoải mái cho người sử dụngSử dụng hai luồng gió bên hỗ trợ kiểu vape MTL cũng như các cách vape DTL nhẹ giúp hương vị tinh khiết và tạo ra những hơi lớn, đây là điều mà chưa thương hiệu nào làm tốt bằng Pod MegaPod Veiik Mega cũng là dòng sở hữu nhiều hương vị nhất của thương hiệu Veiik, lên tới 18 vị khác nhau, bao gồm các vị cơ bản và các vị độc quyền như ”Socola Bạc Hà” ”Dứa Sữa Dừa”…

Thông số kỹ thuật Pod dùng 1 lần Veiik Mega

STT Đặc Tính Pod Mega Thông Số Veiik Mega
1 Kích Thước 100 x 16mm
2 Dung Tích 2,8ml
3 Coil 1.6Ohm
4 Trọng Lượng 17g
5 Pin 500mAh
6 Nồng Độ Nicotine 35ni (3,5%)
7 Số Vị 18 Vị
8 Veiik mega hút được bao lâu 800 Hơi/7 ngày standar
9 Giá Thành 160,000 VNĐ

Bảng bảng vị veiik mega gồm 14 vị

STT Tên Vị Veiik Mega Pod Hình Ảnh Vị Veiik Mega Pod
1 Veiik Mega Engergy Nước Tăng Lực veiik-mega-engergy-nuoc-tang-luc
2 Veiik Mega Dứa Sữa Dừa Pineapple Coconut Milk veiik-mega-dua-sua-dua-pineapple-coconut-milk
3 Veiik Mega Dưa Gang Táo Melon Apple veiik-mega-dua-gang-tao-melon-apple
4 Veiik Mega Coke Ice Cola veiik-mega-coke-ice-cola
5 Veiik Mega Chocolate Bạc Hà Chocolate Bạc Hà veiik-mega-chocolate-bac-ha-chocolate-mint
6 Veiik Mega Banana Chuối veiik-mega-banana-chuoi
7 Veiik Mega Mango LyChee Xoài Vải veiik-mega-mango-lychee-xoai-vai
8 Veiik Mega Kem Tuyết Typical Popsicle veiik-mega-kem-tuyet-typical-popsicle-
9 Veiik Mega Hami Melon Dưa Gang veiik-mega-hami-melon-dua-gang
10 Veiik Mega Guava ICE Ổi Lạnh veiik-mega-guava-ice-oi-lanh
11 Veiik Mega Yogurt ICE Sữa Chua Lạnh veiik-mega-yogurt-ice-sua-chua-lanh
12 Veiik Mega Wine ICE Vang Nho Lạnh veiik-mega-wine-ice-vang-nho-lanh
13 Veiik Mega Peach ICE Đào Lạnh veiik-mega-peach-ice-dao-lanh
14 Veiik Mega Mild Coconut Sữa Dừa veiik-mega-milk-coconut-sua-dua
Như 5 đã nói trên hương vị của Veiik Mega là tuyệt vời và cực kì đầy đủ và đương nhiên Best Seller thuộc về nhưng em mang trên mình hương vị độc lạ, độc lạ nhưng cực kì ngon nhé anh em: Veiik Mega Socola Bạc Hà, Veiik Mega Pineapple Coconut Milk – Dứa Sữa Dừa. Tin 5 đi không làm anh em thật vọng đâu, đây là những hương vị độc quyền đấy, kiếm một thương hiệu có vị giống vậy đã là cực kì khó rồi chứ đừng nói tới việc so sánh với thương hiệu khác và pod Veiik mega cung. Cách sử dụng veiik mega khá đơn giản, chỉ cần mở bao bì và Vaping, không cầu kỳ như Lio hay Juli Pod, và veiik mega giá khá hợp lý so với mặt bằng chung Pod 1 lần, chỉ 135.000.

Pod dùng 1 lần Vaporlax Aero

Dòng Vaporlax Aero này khá mới ở thị trường Việt Nam, nhưng lại là Pod dùng 1 Lần hot nhất 2021 tại các thị trường khác ví dụ như China , EU, thậm chí là đang lấn sân vào USA. Với lượng nicotine vừa đủ ”chill”  30ni hay được gọi là 3%ni và hương vị mà nó mang lại, mặc dù anh em nghĩ đơn giản, nhưng khi những thứ tưởng chừng như đơn giản ấy, lai tạo ra những điều đặc biệt, giống như cách Pod Aero trở thành hot trend vậy.

Thông số kỹ thuật Vaporlax Aero Pod

STT Đặc Tính Aero Pod Thông Số Vaporlax Aero Pod
1 Chất Liệu Nhôm siệu bền và nhẹ
2 Dung Lượng 500mAh
3 Số Hơi 800 hơi
4 Số Nicotine 3% (30ni)
5 Giá Thành 185,000 VNĐ
6 Dung Tích 3,0ml
7 Số Vị 17 vị

Review Pod dùng 1 lần Vaporlax Aero

Vaporlax Aero Pod nhìn vào anh em sẽ thấy 4 phần chứ không phải 2 hay 3 như các thiết bị khác, 4 phần đó bao gồm:
  • Phần Driptip (Đầu hút) sử dụng tông màu trắng, được làm bằng các sợi bông cao cấp hình trụ tròn, có khoảng trống chính giữa. Tuy cao cấp nhưng sử dụng 1 thời gian dài sẽ chuyển thành màu vàng (Giống đầu lọc thuốc lá truyền thống) làm mất mùi vị thơm ngon của tinh dầu, ảnh hưởng tới thẩm mĩ và nặng hơn là ảnh hưởng tới sức khoẻ. Nhưng yên tâm mỗi thiết bị mà anh em mua sẽ có sẵn 3 đầu Driptip như vậy (Những thiết bị có số hơi cao hơn sẽ được nhiều hơn, hoặc phần Driptip sẽ lớn hơn), theo kinh nghiệm của 5 thì tầm 300 hơi là chúng ta nên thay đầu để vẫn giữ đúng vị và an toàn.
  • Phần đầu Pod, nơi chứa tinh dầu và coil, sử dụng tông màu đen cho tất cả thiết bị Vaporlax Aero Pod, phần này dính chặt với phần thân Pod không thể tách rời nha anh em, chính giữa có 1 khoang trống vừa vặn để nhét phần Driptip vào, dính rất chặt vào nhau anh em có vẩy em nó như vẩy rau cũng không rơi ra đâu.
  • Phần Thân Pod hình trụ tròn bên trong là bí mật của nhà sản xuất nên 5 chỉ nói bên ngoài, thiết kế trơn tru, phun lớp sơn tạo màu sắc cho giống từng hương vị và tạo ra độ ma sát nhẹ để không bị tụt khi cầm nắm, bên trên thân máy có dòng chữ ”Vaporlax” và dòng chữ nhỏ hơn ”Aero” nối liền nhau.
  • Phần đáy Pod cũng không kém phần quan trọng khi lỗ thông không khí được đặt ở đây kèm theo đó là đèn Led báo hiệu tình trạng thiết bị, anh em tránh tay ngay đáy Pod khi vape nhé, kẻo che mất lỗ thông không khí thì có vape phù mỏ cũng không ra tí khói nào đâu.

Bảng 17 hương vị của Vaporlax Aero

STT Tên Vị Vaporlax Aero Hình Ảnh Hương Vị Vaporlax Aero
1 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Dâu lạnh
2 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Táo
3 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Xoài
4 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Trà Sữa
5 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Sữa Chua Lạnh
6 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Socola Bạc Hà
7 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Đào
8 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Ổi
9 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Nho Xanh
10 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Kem Khoai Môn
11 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Hoa Quả Lạnh
12 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Dưa Vàng
13 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Tăng Lực Dâu
14 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Cola Chuối Lắc Sữa
15 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Cola
16 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Cafe Sữa
17 Vaporlax Aero Pod 1 Lần Vang Đỏ x
5 đánh dấu x tại Vaporlax Aero Pod 1 Lần Vang Đỏ là vì, một là vì Vaporlax Aero Pod 1 Lần Vang Đỏ có quá nhiều sản phẩm lỗi, việc lỗi 1-2 thiết bị trong hàng chục ngàn thiết bị bán ra là chuyện bình thường, nhưng vị này thì lại bị lỗi quá nhiều sản phẩm, nên nhà sản xuất đã thu lại hầu như tất cả ở nội địa (còn những sản phẩm đã xuất khẩu thì triển khai chưa triệt để). Hai là theo thông tin 5 nhận được thì do vị của nó không đúng với nhà sản xuất nhắm tới và không mang lại nhiều lợi ích cho họ nên đã dừng hoàn toàn hương vị này.Mà thôi kệ bỏ qua nó đi để bước tới best seller của dòng Vaporlax Aero nào, danh hiệu này thuộc về 2 em ”đồ uống” đó là Vaporlax Aero Pod 1 Lần Tăng Lực Dâu, ôi hương vị của tuổi thơ tuyệt vời , và Vaporlax Aero Pod 1 Lần Cafe Sữa Việt Nam nhìn tên là biết chất lượng rồi đúng không anh em, cần gì phải đánh giá nhiều hehe.

Pod dùng 1 lần Romio Plus

Romio Plus Pod dùng 1 lần là dòng sản phẩm gồm 15 hương vị của thương hiệu Romio. Mỗi hương vị của nó mang một màu sắc cũng như vị khác nhau, được các chuyện gia về tinh dầu hàng đầu tại Romio nghiên cứu và phát triển.Đây là bản nâng cấp, cải tiến từ người anh Romio của mình, kể cả về ngoài hình cũng như hương vị bên trong cũng dược nâng cấp hoàn hảo.Pod Romio Plus cách dùng rất đơn giản, không hề có 1 sự phức tạp nào bên trong nó, anh em chỉ cần khui hộp, cầm em nó và đưa lên miệng Vape tận hưởng hượng vị mà không cần phải làm gì thêm, à nhớ mang hộp của em nó vứt đúng nơi nhé anh em

Thông số kỹ thuật Pod dùng 1 lần Romio Plus

STT Đặc Tính Thông Số
1 Số Hơi 600 Hơi
2 Dung Tích 3ml
3 Nicotin 20ni
4 Pin 500mAh
5 Ohm 1.6Ohm
6 Kích Thước 14x85m.m
7 Chất Liệu PCTG & Vật liệu thép không gỉ
8 Số Vị 15 Vị
9 Hãng Romio
10 Giá Thành 130,000 VNĐ

Review về Pod dùng 1 lần Romio Plus

Romio Plus Pod được thiết kế theo hình trụ tròn, nhỏ gọn và tiện lợi. cũng vì kiểu dáng mang tính đột phá của nó mà tạo nên làng sóng Romio hiện tại.Phần phía trên cùng hay được gọi là DripTip ( đầu hút ), được làm bằng bông cao cấp, vừa để tạo điểm nhấn về sư khác biệt kiểu dáng vừa để lọc khói giúp anh em cảm nhận hương vị tốt hơn hết.Phía thân máy sử dụng tông màu của từng hương vị ( 15 màu 15 vị khác nhau ) giúp anh em dễ phân biệt và lựa trọn, Bên trên có ghi nồng độ nicotin ( 2%) , hương vị của mỗi thiết bị, cuối cùng là thương hiệu RomioỞ đấy thiết bị là lỗ thông khí, anh em tránh cầm che đi kẻo hút không lên nhé, kèm theo đó là đèn Led báo hiệu tình trạng thiết bị, khi hút phát sáng nghĩa là còn sử dụng được, còn không sáng hoặc nhấp nháy thì nó muốn anh em sở hữu cái mới rồi đó.Nhìn chung Romio Plus là chiếc Pod 1 lần vừa đơn giản vừa dễ sử dụng, lại có mùi vị và lượng khói đủ dùng, đủ chill. Thích hợp cho các bữa tiệc sôi động ngoài trời, kể cả phái mạnh hay phái đẹp đều có thể sử dụng được và cuối cùng giá thành của nó rất rẻ, có thể xem là giá rẻ nhất trong dòng Pod dùng 1 lần.Vì độ hot của em nó thời gian gần đây, làm mưa làm gió trên thị trường, nên có rất nhiều nơi treo bảng ” Pod Romio giá rẻ, Pod Romio đang giảm giá ”. Anh em đừng ham giá rẻ lao đầu vào mà không test trước chất lượng sản phẩm nhé. Còn để an toàn tuyệt đối thì cứ liên hệ 5, 5vape tư vấn anh em nhiệt tình, giao hàng tận nơi, hàng chất lượng uy tính, không sợ phải tiếp xúc nhiều mua Covid này, cũng không sợ mua trúng hàng nhái, hàng giả.

Bảng vị Pod dùng 1 lần Romio Plus

STT Tên vị Pod Romio Plus Hình Ảnh
1 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Bạc Hà Lạnh romio-plus-pod-1-lan-bac-ha
2 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Nước CoLa romio-plus-pod-1-lan-cola
3 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Đào romio-plus-pod-1-lan-dao
4 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Đậu Xanh romio-plus-pod-1-lan-dau-xanh
5 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Dừa romio-plus-pod-1-lan-dua
6 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Dứa romio-plus-pod-1-lan-dua
7 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Dưa Gang romio-plus-pod-1-lan-dua-gang
8 Vị Kem Khoai Môn romio-plus-pod-1-lan-kem-khoai-mon
9 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Ổi romio-plus-pod-1-lan-oi
10 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Táo romio-plus-pod-1-lan-tao
11 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Thuốc Lá romio-plus-pod-1-lan-thuoc-la
12 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Trà Chanh romio-plus-pod-1-lan-tra-chanh
13 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Trà Sữa romio-plus-pod-1-lan-tra-sua
14 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Việt Quất romio-plus-pod-1-lan-viet-quat
15 Pod Dùng 1 lần Romio Plus Vị Xoài romio-plus-pod-1-lan-xoai

Pod dùng 1 lần Rodeo

Rodeo Pod dùng 1 lần 1600 hơi được nhà Gcore Vape ra mắt vào đầu thu năm 2020, thiết kế với kiểu dáng khá giống cây pod system.Điều đáng nhắc tới ở đây Rodeo Disposable lên hương vị rất thích, chân thật, đậm đà mà lại không gây khé cổ họng. Viêc cầm nắm mang theo là vô cùng tiện lợi và dễ dàng. Và cũng không thể quên 1 đặc điểm nữa là các nhà nghiên cứu Gcore tính toán cực kì chính xác khi hết tinh dầu Vape là thiết bị cũng hết Pin.

Thông số kỹ thuật Rodeo pod 1 lần

STT Đặc Tính Rodeo pod Thông Số Rodeo Pod
1 Số Hơi 1600 hơi
2 Dung Tích 6ml
3 Nicotin  50ni
4 Pin 950mAh
5 Kích Thước 93 x 25 x 25mm
6 Chất Liệu PP
7 Số Vị 12 vị
8 Hãng Gcore Vape
9 Giá Thành 200,000 VNĐ

Review về pod 1 lần Rodeo

Kiểu dáng Rodeo như một khối thu nhỏ của cây Aeglos Uwell Pot Kit, bề ngang là hình vuông, bề dài là hình chữ nhật, trong rất sang trọng và chắc chắn. Phần Đầu Pod màu đen, chỉ khác cái là nó không thể mở ra như các Pod System nha anh em, nhà sản xuất làm như vậy chắc chỉ để trang trí và phân biệt đầu nào là đầu hút thôi nha.Phần bên dưới trang trí theo 12 màu chủ đạo chỉ ra 12 hương vị khác nhau. Bên trên gồm tên của thiết bị Vape ”Rodeo” và dưới là tên của mỗi hương vị.Cuối cùng là phần đáy thiết bị gồm đèn Led báo hiệu tình trạng Pin của máy và các lỗ thông không khí.

Đánh giá tổng quan Rodeo pod 1 lần 

Tuy không được đánh giá cao về độ tinh xảo trong mặt thiết kế, nhưng bù lại về chất lượng tinh dầu cũng như hương vị của nó mang lại thì không thể nào hoàn hảo hơn.Đa số các Pod dùng 1 lần khác sử dụng tinh dầu Freebase hoặc tinh dầu salt với nồng độ Nicotin thấp nhưng ngược lại Rodeo Pod lại sử dụng saltnic có nồng độ nicotin cao 50ni thì cái giá 200,000 VNĐ để sở hữu em nó là quá thấp. Và đây cũng là dòng pod 1 lần 50ni hiếm hoi trên thị trườngNếu đã là một fan của Salt Nic thì anh em ngại gì mà không sở hữu một cây Rodeo 50ni để thưởng thức hương vị của nó chứ, ghé ngay 5vape.com để chọn lựa hương vị mình thích nhé.

Rodeo pod 1 lần vị nào ngon

Như anh em thấy ở trên đấy các vị Rodeo nhiều hơn Rodeo Model X 2 vị và đa số là dòng trái cây lạnh, còn Rodeo X thì đa số là các vị trái cây Mix lại với nhau.
Bảng xếp hạng Top 4 Rodeo Pod vị ngon nhất
STT Rodeo Pod Ngon Nhất Hương Vị
1 Rodeo Pod 1 Lần Vị Dưa Hấu Lạnh Vị Dưa Hấu Lạnh
2 Rodeo Pod 1 Lần Caramel Muối Vị Caramel Muối
3 Rodeo Pod 1 Lần Vị Đào Lạnh Peach Ice Vị Đào Lạnh
4 Rodeo Pod 1 Lần Vị Trà Sữa Milk Tea Vị Trà Sữa
Đánh giá các vị Rodeo Pod ngon nhất
RODEO POD 1 LẦN VỊ DƯA HẤU LẠNH
Rodeo Pod 1 Lần Vị Dưa Hấu Lạnh là hương vị dưa hấu lạnh, sự mát lạnh và tươi mát không thể có vị nào làm tốt như em nó, hương dưa hấu cực kì ngon ngọt, mọng nước, vape một hơi thôi mà say đắm luôn anh em. Mùa hè nóng nực oi bức thì cũng phải chào thua em nó thôi.
Rodeo-Pod-1-Lan-Vi-Dua-Hau-Lanh
Rodeo Pod 1 Lần Vị Dưa Hấu Lạnh
RODEO POD 1 LẦN CARAMEL MUỐI
Caramel muối là hương vị mới nhất của nhà Rodeo, sự béo ngậy tinh khiết và ngọt ngào, kèm theo đó là hương thơm không thể nhầm lẫn vào đâu được, đó cũng chính là lí do dù mới ra mắt gần đây nhưng hương vị của Rodeo Pod 1 Lần Caramel Muối rất được anh em ưa chuộng.
rodeo-pod-1-lan-caramel-muoi
Rodeo Pod 1 Lần Caramel Muối
RODEO POD 1 LẦN VỊ ĐÀO LẠNH PEACH ICE
Nhắc tới hương vị trái cây nhà Rodeo thì vị trí đứng đầu không ai khác ngoài Rodeo Pod 1 Lần Vị Đào Lạnh Peach Ice, hương vị đào mà chỉ mỗi mình nhà Rodeo mới có, thơm ngon, giòn tươi, kèm theo đó là mát lạnh, rất dễ nghiện đấy nên anh em cẩn thận nha.
Rodeo-Pod-1-Lan-Vi-Dao-Lanh-Peach-ICE
Rodeo Pod 1 Lần Vị Đào Lạnh Peach ICE
RODEO POD 1 LẦN VỊ TRÀ SỮA MILK TEA
Nhắc tới trà sữa thì chắc ai ai cũng biết và đã thử qua vị của nó rồi đúng không, em Rodeo Pod 1 Lần Vị Trà Sữa Milk Tea là hương vị trà sữa với sữa tươi béo ngậy cộng thêm hương trà thơm ngon, vị đậm ngọt vừa đủ, không quá đắng, không quá gắt. Đây là sự lựa chọn chính xác nhất vào những ngày hè oi bức, đã là 1 fan của trà sữa thì không nên bỏ qua nhé anh em. Hương vị trà sữa chân thật này cũng được các chị em rất yêu thích.
Rodeo-Pod-1-Lan-Vi-Tra-Sua-Milk-Tea
Rodeo Pod 1 Lần Vị Trà Sữa Milk Tea

Pod dùng 1 lần Balmy Lux

Balmy Pod là gìBalmy Pod hay còn gọi là Pod Balmy, nó là sản phẩm thiết bị Vape Pod dùng 1 lần đang hot trên thị trường hiện nay của thương hiệu Balmy. Nhà Balmy có tổng cộng 2 dòng cùng 5 tìm hiểu chi tiết về 2 dòng đó tại sao lại hot anh em nhé.Đây là dòng thứ 2 của nhà Balmy, được thiết kế hoàn toàn giống Balmy chỉ khác nhau chi tiết ở trên thân máy và thông số kỹ thuật của nó, không biết vì Balmy Lux sử dụng tinh dầu Nicotin thấp hơn Balmy hay là do nhà sản xuất hiểu được anh em cần đổi mới nhiều hương vị để không nhàm chán mà đã nâng cao số vị từ 10 lên tới 16 vị cho dòng Balmy LuxThuốc lá điện tử Balmy Lux đang giảm giá lớn tại 5Vape anh em ghé vào mau mau sở hữu em nó để tận hưởng hương vị tuyệt vời nhé

Thông số kỹ thuât Balmy Lux Pod

STT Đặc Tính Thông Số
1 Số Hơi 1000 hơi
2 Dung Tích 3,5ml
3 Nicotin 30ni
4 Pin 550 mAh
6 Số Vị 16 vị
7 Hãng Balmy
8 Giá Thành 150,000 VNĐ

Review Balmy Pod dùng 1 lần

Thực sự bề ngoài của nó rất giống nhau, cũng không thể dựa trên các thông số để nhận diện, vì thông số không được ghi trên thiết bị, phải dựa vào các chi tiết được đính trên thân Pod.Thân Balmy Lux Pod đầy đủ và nhiều chi tiết hơn Balmy, có 1 khoảng trắng trên thân, bên trên ghi hương vị của thiết bị. Tiếp đó là tên sản phẩm ” Balmy Lux” và 1 đường chỉ kéo dài lên tới tận đầu Pod

Bảng hương vị của Balmy Pod và Balmy Lux Pod

Tên Vị Balmy Pod Hình Ảnh Balmy Pod Tên Vị Balmy Lux Pod Hình Ảnh Balmy Lux Pod
Balmy Pod Vị Xoài Lạnh balmy-pod-1-lan-xoai-lanh Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Xoài Lạnh balmy-lux-pod-1-lan-xoai-lanh
Balmy Pod Vị  Vải Lạnh balmy-pod-1-lan-vai-lanh Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Vải Lạnh balmy-lux-pod-1-lan-vai-lanh
Balmy Pod Vị Thuốc Lá balmy-pod-1-lan-thuoc-la Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Trà Sữa balmy-lux-pod-1-lan-tra-sua
Balmy Pod Vị Nho Lạnh balmy-pod-1-lan-nho-lanh Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Táo balmy-lux-pod-1-lan-tao
Balmy Pod Vị Dứa Lạnh balmy-pod-1-lan-dua-lanh Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Kem Khoai Môn balmy-lux-pod-1-lan-kem-khoai-mon
Balmy Pod Vị Dâu Tây Kiwi balmy-pod-1-lan-dau-tay-kiwi Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Nho Lạnh balmy-lux-pod-1-lan-nho-lanh
Balmy Pod Vị Cam Ổi Xoài balmy-pod-1-lan-cam-oi-xoai Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Hoa Quả Tươi balmy-lux-pod-1-lan-hoa-qua-tuoi
Balmy Pod Vị Cam balmy-pod-1-lan-cam Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Dưa Lưới balmy-lux-pod-1-lan-dua-luoi
Balmy Pod Vị Cafe balmy-pod-1-lan-cafe Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Dứa balmy-lux-pod-1-lan-dua
Balmy Pod Vị Bạc Hà Trái Cây balmy-pod-1-lan-bac-ha-trai-cay Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Bạc Hà balmy-lux-pod-1-lan-bac-ha
Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Cafe balmy-lux-pod-1-lan-cafe
Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Cam Lạnh balmy-lux-pod-1-lan-cam-lanh
Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Cam Ổi Xoài balmy-lux-pod-1-lan-cam-oi-xoai
Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Chuối Lạnh balmy-lux-pod-1-lan-chuoi-lanh
Balmy Lux Pod Vị Cola balmy-lux-pod-1-lan-cola
Pod Dùng 1 lần Balmy Lux Vị Dâu Tây balmy-lux-pod-1-lan-dau-tay
Best seller của Balmy Lux Pod thuộc về cây Balmy Lux Pod Vị Cam Ổi Xoài, sự pha trộn hoàn hảo của các loại trái cây nhiệt đới, mang tới hương vị chua ngọt hoàn hảo. Còn về dòng Balmy Pod thì tất cả hương vị của e nó đều tuyệt vời, mỗi cây đều có độ ” bê ” của riêng.

Cách sử dụng, cách dùng Balmy Pod, Balmy Lux Pod

Sản phẩm Balmy Pod hay ở điểm  là hộp đựng thiết bị cũng được thiết kế hình trụ tròn, rất gọn, nhẹ và chắc chắn, 5 đã test qua bài test ”giả vờ rơi” và em nó đã vượt qua được bài ấy rồi.Đầu tiên anh em cần bóc em nó ra khỏi chiếc hộp hình trụ tròn đặt biệt ấy, lúc này vẫn chưa thể đưa lên miệng Vape được đâu nhé, sản phẩm sẽ được bảo về bằng 1 nắp nhựa trắng phần đầu ( DripTip) và phần đáy Pod, nếu không có 2 cái này thì anh em đổi trả ngay nhé vì có thể sản phẩm đã được sử dụng rồi đấy, không còn an toàn và chất lượng nữa. Anh em có thể giữ lại 2 chiếc nắp ấy nhé, để khi đi xa hoặc bọc trong người đậy lại thì sẽ không bám bụi và khó hư hại hơn, bao đảm bảo an toàn.Sau khi bóc 2 nắp nhựa ra rồi thì anh em chỉ cần đưa lên miệng Vape thưởng thức hương vị tuyệt vời của em nó thôi.( Nếu không dùng tới nắp nhựa và vỏ em nó nữa thì cho e nó vào thùng rác nhé, hãy thể hiện mình là 1 Vapor yêu môi trường ^^)

Pod dùng 1 lần Lio

Lio lit là gì ? Lio Li là dòng Pod 1 lần 50ni ra mắt đầu năm 2021 của thương hiệu Lio Bee. Đặc điểm của Lio là lên vị ngon, số hơi cao lên đến 2500 hơi và đèn LED đỉnh nhất trong các Pod 1 lần hiện tại.Sở hữu cho mình dàn thông số và thiết kế vượt trội 2 người anh em của mình, Lio Bee Lit vươn lên trở thành cái tên hot nhất của nhà IJoy. Mang trong mình 2500 hơi và nồng độ Nicotine là 3% (30ni) giống với người anh Lio Bee Max của minh, nhưng theo đánh giá thực tế từ các anh em Vapor, thì khi gần cuối, lúc đã sử dụng tầm 2000 hơi thì vị của Lio Bee Max bắt đầu nhạt dần còn Lio Bee Lit vẫn giữ nguyên hương vị ban đầu cho tới lúc hết.

Thông số kỹ thuật Lio Bee Lit Pod 1 lần 

STT Đặc Tính Thông Số
1 Số Hơi 2500 hơi
2 Dung Tích 6,0ml
3 Nicotin 3%(30ni)
4 Pin 1300mAh
5 Ohm 1.0 Ohm
6 Kích Thước 22,5×112mm
7 Chất Liệu Thép không gỉ, PCTG
8 Số Vị 20 vị
9 Hãng Ijoy
10 Giá Thành 200,000 VNĐ

Review Pod dùng 1 lần Lio Bee Lit:

  • Phần đầu Pod, to hơn phần thân, có khoang chứa tinh dầu trong suốt, anh em có thể nhìn thấy lượng tinh dầu còn bên trong thiết bị và có thể nhìn xuyên qua tinh dầu để thấy phần coil của nó, bên trên cùng là phần Driptip (đầu hút) nhỏ hơn và có cách nhiệt.
  • Trọng điểm của em này nằm ở đây thưa anh em, thân Pod được thiết kế theo tỉ lệ để vừa với tay người sử dụng nhất, bên trên thên có in hoạ tiết cực kì tinh xảo, trong rất ngầu, hình đầu lâu bóc lửa đội 1 cái mũ cao bồi có in dòng chữ Lio trên đó, giống bộ phim kinh điển ”Ma tốc độ” vậy đó anh em, 1 số vị thì chỉ in hoạ tiết giống ngựa vằn bên trên, nếu chỉ là hoạ tiết không thì cũng chẳng có gì đáng nói tới, bên thân Pod có dàn đen Led cực kì chất lượng, mỗi khi Vape là em nó sáng rực lên cực kì đẹp và bắt mắt, trong rất ngầu luôn anh em, cứ nghĩ tới việc đi ”chil” hay đi ”sập sình” và cầm em nó theo thì…chất như nước cất luôn.
  • Phần đáy Pod thiết kế như kiểu nắp đậy lấy tông màu đen làm màu chủ đạo, lỗ thông không khí cũng được đặt ở đây.

Bảng 20 vị của Pod dùng 1 lần Lio Bee Lit

STT Tên Vị Pod Lio Bee Lit Pod Hình Ảnh Vị Lio Bee Lit Pod
1 Lio Bee Lit Watermelon Ice 2500 Hơi
2 Lio Bee Lit Pineapple Ice 2500 Hơi
3 Lio Bee Lit Mango Ice 2500 Hơi
4 Lio Bee Lit Guava 2500 Hơi
5 Lio Bee Lit Apple 2500 Hơi
6 Lio Bee Lit Cola 2500 Hơi
7 Lio Bee Lit Cool Mint 2500 Hơi
8 Lio Bee Lit Banana Ice 2500 Hơi
9 Lio Bee Lit Blue Razz 2500 Hơi
10 Lio Bee Lit Grape Ice 2500 Hơi
11 Lio Bee Lit Energy Drink 2500 Hơi
12 Lio Bee Lit Lychee Ice 2500 Hơi
13 Lio Bee Lit Lemon Pineapple Peach 2500 Hơi
14 Lio Bee Lit Milk Tea 2500 Hơi
15 Lio Bee Lit Melon Ice 2500 Hơi
16 Lio Bee Lit Strawberry Ice 2500 Hơi
17 Lio Bee Lit Rainbow Candy 2500 Hơi
18 Lio Bee Lit Pink Lemonade 2500 Hơi
19 Lio Bee Lit Tropic 2500 Hơi
20 Lio Bee Lit Taro 2500 Hơi
Pod Lio Lit vị ngon nhất thuộc về em Lio Bee Lit Mango Ice, hương vị xoài thơm ngon ngọt, sự the mát của đá lạnh, kèm chút chua khi thở ra, quá tuyệt vời luôn anh em.Lio Bee Lit được xem là dòng Pod dùng 1 lần có nhiều hương vị nhất hiện nay, sở hữu cho mình 20 vị khác nhau, đánh mạnh vào các vị trái cây lạnh và vị đồ uống. Điều đặc biệt ở đây mà ít thương hiệu nào làm được là Pod Lio Bee Lit dù sở hữu lượng hơi lớn nhưng vẫn giữ được nguyên hương vị thơm ngon mà minh có cho tới các hơi hút cuối cùng.

Kiến thức Pod dùng 1 lần

Pod dùng 1 lần là gì ?

Pod dùng một lần hay Disposable Vapes nhiều anh em còn gọi là pod xài 1 lần là thiết bị vape take a way, mini nhỏ gọn, không thể sạc lại và là loại pod sử dụng 1 lần duy nhất. Nó đã chứa sẵn tinh dầu Vape thơm ngon và nguyên vị, thời gian bảo quản lâu. Được giới thiệu dạng như Pod 400 hơi, 500, 600 hơi. Nhiều loại có thể lên đến 1200 hơi hoặc 2000 hơi theo dung lượng Pin.
pod-dung-1-lan
My nêm is Pod 1 lần

Đặc tính của Pod 1 lần

Nhiều bạn cũng thường gọi là vape dùng 1 lần hoặc pod dùng nhiều lần, chữ nhiều ở đây nói đến nhiều lần vaping, bao nhiêu lần Vaping trước khi Pod hết Juice. Càng về những lần vaping cuối khả năng lên vị và sinh khói sẽ bắt đầu giảm xuống dần do coil và bông đã bị đốt nhiều lần. Nếu bạn bè của bạn đang sử dụng thuốc lá ? Hãy thử đưa cho họ 1 cây Pod dùng 1 lần để cho họ thấy rằng các thiết bị vape tốt hơn như thế nào. Không khói nặng mùi, không cần bật lửa, chỉ cần hương vị Juice Vape thơm ngon và một cú Vape thoải mái cuống họng hơn điếu thuốc truyền thống.

Pod dùng 1 lần có sẵn nhiều vị

Các hãng sản xuất Pod luôn có sẵn nhiều vị tùy chọn cho từng cây Pod dùng 1 lần. Bạn có thể mua nguyên 1 lốc gồm tất cả các vị để đổi hàng ngày để mang lại trải nghiệm lạ lùng hấp dẫn nhất. Pod dùng một lần thường được giới trẻ yêu thích trong các buổi Party hoặc Club nên được thiết kế bắt mắt và nhiều loại có đèn LED điện tử rất đẹp, các bạn có thể dễ dàng có ngay sau 2 tiếng nếu đặt mua pod dùng 1 lần tại tp hcm hoặc hà nội.

Các loại Pod dùng 1 lần

Thật ra Pod dùng 1 lần có rất nhiều loại, nhiều kiểu dáng cũng như hương vị khác nhau, 5Vape sắp xếp chúng theo 3 cách khác nhau:

Số hơi Pod dùng 1 lần

Dựa vào số hơi mà thiết bị mang lại, chia nó làm các dòng khác nhau, thấp từ 400 – 600 hơi, trung bình từ 700 – 1500 hơi và cao từ 1500 – 2500 hơi.

Thương hiệu Pod dùng 1 lần

Có rất nhiều thương hiệu Pod dùng 1 lần hiện nay trên thị trường, và có một vài thương hiệu cho ra rất nhiều dòng sản phẩm, có cái lên tới 5-6 dòng, 5 dựa vào tên mà thương hiệu đặt cho mỗi dòng để phân chia ra từng loại cho nó. (Cách này chỉ áp dụng cho cùng 1 thương hiệu nhé anh em)

Nồng độ nicotine có trong thiết bị Pod dùng 1 lần

Cách này dễ hơn, vì đa số nông độ nicotine là tương đương nhau và chỉ cách nhau ở 1 khoảng nhỏ, việc chia các loại sẽ trở nên đỡ rối, ví dụ như , Pod dùng 1 lần 20ni, Pod dùng 1 lần 25ni …30ni…35ni.

Pod dùng 1 lần hút được bao lâu ? Pod 1 lần dùng được bao lâu ?

Pod hút một lần có thể giữ nguyên chất lượng trong bao bì sản phẩm trong 12 tháng mà không có vấn đề gì. Sử dụng siêu tiện lợi và di động hàng ngày hoặc mua một số lượng đủ dùng cho thời gian bạn muốn sử dụng. Số hơi được nhà sản xuất công bố ám chỉ đến dung lượng Pin sẽ hết nếu Vape được khoảng số lần Vaping đó. Một người hút thuốc bình thường 1 ngày tầm nửa gói có thể dùng thiết bị tầm 400 lần Vape được khoảng 2-3 ngày.

Pod dùng 1 lần là thiết bị tiện lợi nhất trong các thiết bị Vape

Người sử dụng chỉ cần mở bao bì hoặc hộp sản phẩm và sử dụng ngay. Sau khi hết Pin hoặc hết tinh dầu Vape, tùy cái nào đến trước bạn sẽ bỏ nó và sử dụng sản phẩm mới. Pod Vape hút 1 lần sinh ra để Vaping dễ dàng, tiện lợi nhất. Đương nhiên Pod dùng 1 lần không sạc được.Cái hay của Pod dùng một lần là bạn không cần phải lo lắng về việc phải sạc Pin hoặc châm tinh dầu Juice. Kích thước của nó chỉ bằng một điếu thuốc nhỏ, chúng là sự lựa chọn tốt nhất để vaping khi đang di chuyển.

Pod dùng 1 lần giá bao nhiêu tiền ?

Những cây Pod 1 lần này có giá thành khá rẻ so với các starter kits khác. Chúng thường dao động từ 80.000 đến 150.000. Tầm 200.000 là những loại khá cao cấp và ít gặp hơn.

Các sản phẩm Pod dùng 1 lần có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada không ?

Pod dùng 1 lần shopee là khống có nhé anh em, các sản phẩm Starter Kits nói chung cũng như Pod dùng 1 lần nói riêng không có bán trên sàn TMĐT như Shopee, Lazada nhiều bạn hỏi 5 Vape Shop xin link shop bán Pod trên shopee để đặt hàng. Tuy nhiên, theo chính sách của các sàn tất cả các sản phẩm thuốc lá và vape đều không được bán. Vậy nên, nhanh nhất là đặt trên website nhé anh em.

Pod dùng 1 lần có hại không ?

Các loại Pod dùng 1 lần đa số có lượng Nicotin thấp hoặc 0ni ít gây nghiện gây hại, phù hợp cho cả các bạn nữ. Việc có nên dùng Pod 1 lần không hay sử dùng các thiết bị khác như Pod system hay Box mod kits luôn là chủ đề gây tranh cãi tuy nhiên nếu bạn sử dụng các thiết bị chính hãng thì Pod 1 lần luôn nằm trong danh sách các sản phẩm an toàn nhất. Vấn đề cần lưu ý là khi bạn sử dụng các loại Pod 1 lần bắt đầu chuyển vị do bông và coil bị cháy thì nên ngưng lại mặc dù còn Pin và Juice Vape, để tránh Vaping phải khói bông cháy nhé.

Có nên tái chế Pod dùng 1 lần ?

Việc tái chế Pod hút 1 lần khá nguy hiểm do nhà sản xuất đã thiết kế đóng và không muốn các bên thứ 3 can thiệp vào chất lượng sản phẩm của họ. Việc dùng Pod 1 lần tái chế mang lại nhiều rủi ro khi Vaping khi trao số phận vào các đơn vị có dịch vụ tái chế.

【Mua Pod dùng 1 lần ở TPHCM】khác với ngoại tỉnh thế nào ?

Mua pod dùng 1 lần tại TPHCM

  • Nội thành TPHCM
Việc mua pod dùng 1 lần TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ là cực kì dễ dàng. Đặc biệt tại Sài Gòn, mỗi các quận trực thuộc tphcm đều có những địa chỉ uy tín. Chỉ cần anh em nằm trong khu vực nội thành gồm các quận 1, 3, 4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,10, 11, Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú. Bạn có thể nhận được chỉ sau 2h với các dịch vụ Ship liên kết với Shop như Grab Express hay Ahamove.
Ship Grab Pod Dùng 1 Lần
Giá ship nếu mua vape dùng 1 lần tphcm thường khá rẻ tầm 20-40k/lần. Nếu các anh em không gấp có thể chọn gói ship trong ngày từ đơn vị GHTK, GHN hoặc chính Grab cũng có Ship 4-6h. Mức giá đương nhiên còn rẻ nữa.
Ahamove Pod 1 Lần
  • Ngoại thành TPHCM
Khi mua pod hút 1 lần TPHCM tại các quận ngoại thành phố gồm 2 + 9 + Thủ Đức = TP. Thủ Đức, quận 12, Bình Tân. Các anh em nên chọn gói ship trong ngày, vì nếu Ship siêu tốc Grab, Ahamove sẽ có giá cao trên 50k tùy khu vực.

Mua pod 1 lần tại các tỉnh thành khác

Hiện tại, nếu các anh em thường mua sản phẩm online trên Tiki, Lazada, Shopee cũng phần nhiều thấy được. So với năm trước thôi, tốc độ giao hàng của các đơn vị này đã tăng phi mã mã dù cho anh em có ở cách xa tphcm.Các tỉnh cách tphcm bán kính 200km như các tỉnh miền Tây, Bình Thuận, Đồng Nai có thể nhận Pod 1 lần ngay hôm sau với các đơn vị giao cực nhanh tỉnh như GHTK, GHN, J&T Express …Thậm chí tận ngoài Bắc thời gian giao hàng từ tphcm đến cũng chỉ tầm 2-3 ngày trong điều kiện không ảnh hưởng dịch hay mùa sale mua sắm. Nên các anh em ở tỉnh ngoài tphcm tự tin click nút đặt hàng mua bán pod dùng 1 lần nhé, sẽ nghe tiếng bấm chuông ngay thôi, nhưng không thể nhận liền trong 2h giống anh em mua pod tphcm được.

So sánh 21 loại Pod dùng 1 lần tốt nhất, ngon nhất

Nhiều anh em Vapor cũng như các chị em phụ nữ rất thích sự tiện lợi và đơn giản nên mới tìm tới loại Pod dùng 1 lần này, thế nhưng vì có quá nhiều sản phẩm, thương hiệu cũng như quá nhiều giá thành khác nhau và không thể biết rõ được các đặc tính của nó, 5Vape còn nhận được một số cuộc gọi, một số comment của anh em chỉ để hỏi Lio Bee 18 giá bao nhiêu? Romio Plus giá bao nhiêu? Maskking loại nào dòng nào ngon admin? Cây Rodeo khác với cây Rodeo X như thế nào? Sau khi nhận được một dàn những thắc mắc của anh em, 5 quyết định tạo ra bảng so sánh các pod dùng 1 lần vị nào ngon nhấtcác loại pod dùng 1 lần tốt nhất hiện nay để giải quyết mọi thắc mắc cũng như giúp anh em hiểu rõ thứ mình đang cần tìm là gì. Đây là bảng so sánh pod dùng 1 lần, số hơi, vị, chất liệu, nồng độ nicotin cũng như giá cả … đầu tiên tại Việt Nam, không chỗ nào có đâu anh em nhé, độc quyền đấy hehe.

So sánh số hơi và dung tích các loại Pod dùng 1 lần

STT So sánh Pod 1 lần Hơi Dung tích
1 Pod Romio Plus 600 hơi 3ml
2 Lio Bee 18 Pod 1200 hơi 5ml
3 Lio Bee Max Pod 2500 hơi 6,5ml
4 Rodeo Pod 1600 hơi 6ml
5 Rodeo X Pod 1000 hơi 4ml
6 Motipiin Pod 350 hơi 1,6ml
7 Ares a stick Pod 300 hơi 1,3ml
8 Maskking GT Pod 450 hơi 2ml
9 Maskking Pro Pod 1000 hơi 3,5ml
10 Maskking High 2.0 Pod 400 hơi 2ml
11 Maskking PT 450 hơi 2ml
12 Pod Balmy 500 hơi 2,2ml
13 Pod Balmy lux 1000 hơi 3,5ml
14 Vaporlax 800 hơi 3ml
15 Relx Nano 200 hơi 1,8ml
16 Pod Tiktok 1200 1200 hơi 5ml
17 Pod Tiktok 600 600 hơi 3ml
18 Veiik Micko 400 hơi 1,5ml
19 Veiik Micko Pie 600 hơi 3ml
20 Veiik Micko X Plus 400 hơi 1,5ml
21 Veiik Micko Max 1500 hơi 6ml
Các dòng sản phẩm pod 1 lần mới của 2021 sẽ có đủ tất cả các số hơi, thậm chí có dòng lên tới 3000 hơi, 5 sẽ cập nhập sớm nhất cho anh em, cùng chờ đợi nhé.

So sánh thông số các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod dùng 1 lần Pin Ohm Chất liệu Kích thước
1 Pod Romio Plus 500mAh 1.6 ôm PCTG & Vật liệu thép không gỉ 14×85
2 Lio Bee 18 Pod 1000mAh 1.0 ôm Hợp kim nhôm 110x 21,2×11,6
3 Lio Bee Max Pod 1300mAh 1ôm Thép không gỉ, PCTG 22,5×112
4 Rodeo Pod 950mAh Đang Cập Nhập PP 93x25x25
5 Rodeo X Pod 650mAh Đang Cập Nhập PP 100x10x10
6 Motipiin Pod 320mAh 1,6 ohm PCTG và thép không gỉ 104,5×12
7 Ares a stick Pod 280mAh Đang Cập Nhập PP 95×15,9×6,6
8 Maskking GT Pod 320mAh 1,6 ohm PCTG và SS 108×16 x10
9 Maskking Pro Pod 650mAh 1,8 ohm PCTG và SS 108×16 x10
10 Maskking High 2.0 Pod 350mAh 1,8 ôm PCTG và SS 108×16 x10
11 Maskking PT 350mAh 1,8 ôm PCTG và SS 108×16 x10
12 Pod Balmy 400mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
13 Pod Balmy lux 550mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
14 Vaporlax 500mAh 1 ôm Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập
15 Relx Nano 270mAh Đang Cập Nhập Đang Cập Nhập 8x11x3,8
16 Pod Tiktok 1200 1200mAh 1,6 ôm PCTG LED 7 màu 14×85
17 Pod Tiktok 600 500mAh 1,6 ôm PCTG LED 7 màu 14×85
18 Veiik Micko 310mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 106,5×10,5
19 Veiik Micko Pie 500mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 97×14
20 Veiik Micko X Plus 310mAh 1,8 ôm Thép không gỉ, PC 97×14
21 Veiik Micko Max 900mAh 1,2 ohm Thép không gỉ, PC 105×20

So sánh nicotin và vị các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Nicotin Vị Pod 1 lần
1 Pod Romio Plus 25ni 15 vị
2 Lio Bee 18 Pod 50ni 18 vị
3 Lio Bee Max Pod 30ni hoặc 50ni 20 vị
4 Rodeo Pod 50ni 12 vị
5 Rodeo X Pod 35ni 10 vị
6 Motipiin Pod 20ni hoặc 50ni 19 vị
7 Ares a stick Pod 50ni 12 vị
8 Maskking GT Pod 35ni 16 vị
9 Maskking Pro Pod 50ni 15 vị
10 Maskking High 2.0 Pod 50ni 12 vị
11 Maskking PT 50ni 12 vị
12 Pod Balmy 50ni 10 vị
13 Pod Balmy lux 30ni 16 vị
14 Vaporlax 30ni 20 vị
15 Relx Nano 30ni hoặc 50ni 6 vị
16 Pod Tiktok 1200 30ni 10 vị
17 Pod Tiktok 600 30ni 10 vị
18 Veiik Micko 30ni 12 vị
19 Veiik Micko Pie 30ni 11 vị
20 Veiik Micko X Plus 50ni 14 vị
21 Veiik Micko Max 30ni 11 vị

Bảng so sánh giá các loại Pod 1 Lần

STT So sánh Pod 1 lần Giá Pod 1 lần Hãng Pod 1 lần
1 Pod Romio Plus     130.000 ₫ Romio
2 Lio Bee 18 Pod     160.000 ₫ Ijoy
3 Lio Bee Max Pod     180.000 ₫ Ijoy
4 Rodeo Pod     200.000 ₫ Gcore Vape
5 Rodeo X Pod     160.000 ₫ Gcore Vape
6 Motipiin Pod     140.000 ₫ Motipiin
7 Ares a stick Pod     130.000 ₫ Vapor Storm
8 Maskking GT Pod     150.000 ₫ Maskking
9 Maskking Pro Pod     170.000 ₫ Maskking
10 Maskking High 2.0 Pod     150.000 ₫ Maskking
11 Maskking PT     150.000 ₫ Maskking
12 Pod Balmy     150.000 ₫ Balmy
13 Pod Balmy lux     160.000 ₫ Balmy
14 Vaporlax     150.000 ₫ Vaporlax
15 Relx Nano     160.000 ₫ RELX
16 Pod Tiktok 1200     160.000 ₫ Tiktok
17 Pod Tiktok 600     140.000 ₫ Tiktok
18 Veiik Micko     120.000 ₫ Veiik
19 Veiik Micko Pie     140.000 ₫ Veiik
20 Veiik Micko X Plus     130.000 ₫ Veiik
21 Veiik Micko Max     180.000 ₫ Veiik
Bảng so sánh này vẫn chưa thể trả lời hết các câu hỏi cũng như thắc mắc của anh em được, nên 5 dành riêng phần cuối bài để giải đáp tất tần tật về pod dùng 1 lần cho anh em, kéo xuống dưới để đọc nhé.

Bảng Xếp Hạng Top Pod dùng 1 lần

Top 9 Pod dùng 1 lần giá rẻ nhất

Top giá rẻ Pod 1 lần giá rẻ Giá bán lẻ Hãng Pod 1 lần Rẻ
Rẻ chót Pod Balmy     150.000 ₫ Balmy
Rẻ 8 Vaporlax     150.000 ₫ Vaporlax
Rẻ 7 Motipiin Pod     140.000 ₫ Motipiin
Rẻ 6 Pod Tiktok 600     140.000 ₫ Tiktok
Rẻ 5 Veiik Micko Pie     140.000 ₫ Veiik
Rẻ tư Pod Romio Plus     130.000 ₫ Romio
Rẻ ba Ares a stick Pod     130.000 ₫ Vapor Storm
Rẻ nhì Veiik Micko X Plus     130.000 ₫ Veiik
Rẻ nhất Veiik Micko     120.000 ₫ Veiik
Như anh em thấy giá pod hút 1 lần có rất nhiều lựa chọn, nhưng vẫn chưa có sản phẩm nào có giá thấp hơn 100.000 VNĐ, các dòng hay các sản phẩm pod dùng 1 lần giá rẻ 50k, 30k, hay 70k là không có, hoặc có thể có nếu shop đó đang sale hay anh em có voucher giảm giá, nhưng 5 khuyên anh em, đừng vì ham rẻ mà bỏ qua chất lượng của nó. Hãy chọn cho mình những thương hiệu cũng như nơi bán uy tính nhé.

Top Pod dùng 1 lần tốt nhất – Các loại pod dùng 1 lần ngon nhất

Pod dùng 1 lần Romio Plus Mango Ice ( vị xoài lạnh )

Pod dùng 1 lần nào ngon ? – Đương nhiên câu trả lời là Romio Plus. Romio Plus vị nào ngon? – Tất cả các vị của Romio Plus cái nào cũng ngon, nhưng ngon nhất chỉ có thể là Romio Plus Mangoo Ice. Romio Plus Mango Ice là 1 trong 15 hương vị của thương hiệu Romio chuyên sản xuất Pod dùng 1 lần. Đây là vị xoài lạnh được các chuyên gia nghiên cứu và hoàn thiện nó 1 cách tỉ mỉ để làm sóc lên hương vị xoài đúng nhất cho người dùng.
romio-plus-pod-1-lan-xoai
Romio Plus Pod 1 Lần Xoài

Pod dùng 1 lần Maskking GT Coffe Tobacco ( vị thuốc lá, cà phê )

Không chỉ ăn điểm về sự nhỏ gọn, tiện lợi, sự cải tiến hào hảo và công dụng đặc biệt Maskking Pro còn ăn điểm ở hương vị đặc trưng của nó. Maskking Pro Coffe Tobacco là một trong những hương vị được yêu thích nhất của dòng thương hiệu này. Mang hương vị tuyệt hảo quen thuộc của người Việt Nam, thuốc lá, cà phê là thứ không thể thiếu thường ngày ở bất cứ đâu tại Việt Nam, và Maskking Pro Coffe Tobacco lại có thể miêu tả đúng nhất hương vị đó, nhờ vậy mà 5 cũng trở thành fan trung thành của nó.

Pod dùng 1 lần Balmy Lux Strawberry Kiwi ( vị dâu tây, kiwi )

balmy-lux-pod-1-lan-dau-tay
Balmy Lux Pod 1 Lần Dâu Tây
Hương vị tuyệt hảo kết hợp giữa dâu tây chín mọng và kiwi chua ngọt của Balmy Lux Strawberry Kiwi sẽ làm anh em quen mất những hương vị dâu tây, kiwi của các thương hiệu khác. Balmy Lux Strawberry Kiwi còn đạt được giải thưởng hương vị Pod dùng 1 lần ngon nhất, mang về thêm nhiều danh tiếng cũng như lượng khách hàng cho họ, và anh em biết không, chỉ cần 1 giải thưởng đó theo thống kê Balmy sau khi nhận được danh hiệu tăng tới 45% doanh thu cho công ty.

Top 5 thương hiệu Pod dùng 1 lần ưa chuộng nhất

Pod dùng 1 lần Romio Plus

Romio là thương hiệu có nhiều dòng sản phẩm được anh em sành chơi Disposable Vape đánh giá cao. Gần đây nhất có thể kể đến loại Romio Plus. Romio Plus có dung lượng pin 500mAh, điện trở 1,6 ohm, một chiếc hút được khoảng 600 hơi. Đầu hút của nó thiết kế tương tự như đầu lọc thuốc lá truyền thống, khá giống với các dòng thuốc lá điện tử heat not burn. Loại pod này được đánh giá là nhả khói tốt, tạo cảm giác sảng khoái cho người sử dụng.  Nồng độ nicotin trong đó là 20mg/ml tinh dầu. Romio Plus có khoảng 15 hương vị khác nhau đến từ các loại tinh dầu tự nhiên để các “Pod thủ” lựa chọn. Có thể nói Romio Plus chính là xu hướng Pod năm 2021.

Pod dùng 1 lần An Hatma

Nói đến các sản phẩm của thương hiệu Hatma các bạn có thể thử An Hatma – một cây pod rất đáng để thử. An Hatma có thiết kế nhỏ gọn, nhẹ tay, rất dễ để mang theo bên mình. Loại pod dùng một lần này có dung lượng pin 260mAh, với 1,1 ml tinh dầu nên có thể hút được 300 – 400 hơi. An Hatma có khoảng 12 mùi hương khác nhau, tạo cảm giác thoải mái dễ ngủ sau khi hút. Hiện tại đây là sản phẩm được ưa chuộng trên toàn thế giới.

Pod dùng 1 lần Lio Bee Pod

Nhắc đến các loại Pod dùng 1 lần nổi tiếng thì không thể không nhắc đến thương hiệu Lio. Gần đây nhất là sản phẩm Lio Bee Lit. Một chiếc Lio Bee Lit có thể hút được tới 2500 hơi. Nồng độ nicotin trong Lio Bee Lit Juice là 3.0%. Mỗi chiếc có thể chứa khoảng 6ml tinh dầu, dung lượng pin 1300mAh, điện trở 1.0 ohm. Với điện trở nhỏ, Lio Juice nhả khói dày, mang cảm giác cực phê cho anh em. Ngoài ra nó còn có thiết kế cực kì đẹp mắt, kết hợp với đèn siêu ngầu, khó có thể không nói nó là thiết bị Pod dùng 1 lần đẹp nhất hiện nay. Nếu anh em đang tìm kiếm một chiếc Pod dùng 1 lần tốt nhất nhả khói vừa dày, tạo cảm giác phiêu, thời gian sử dụng dài thì Lio Bee Lit Juice là một lựa chọn hoàn hảo đó.

Pod dùng 1 lần Motipiin Pod

Trong năm 2020 có một sản phẩm của thương hiệu Moti được dân chơi pod nhiều kinh nghiệm vote dùng rần rần là Motipiin  hay còn được gọi là Motipiin Pod. Motipiin trang bị pin dung lượng 360mAh, dung tích tinh dầu 1,4ml, điện trở 1.6 ohm. Mỗi chiếc Motipiin nhỏ bé có thể hút được 300 – 400 hơi. Thân vỏ cầm chắc tay, không trơn tuột. Motipiin có nồng độ nicotin cao hơn nhiều so với các loại Pod trên, với 50mg nicotin trong 1ml tinh dầu. Thích hợp cho những ai cần các loại pod có nồng độ nicotin cao, tạo cảm giác thật phiêu khi sử dụng, không thua kém các loại thuốc lá truyền thống. Không chỉ vậy Motipiin còn có nhiều hương vị hấp dẫn, khiến những anh em đã thử đều đánh giá là siêu thích và phê.

Pod dùng 1 lần Rodeo Pod

Đây là loại pod dùng 1 lần thiết kế khá trang nhã, mới được ưa chuộng trong năm nay. Hàm lượng nicotin trong Rodeo Pod khá cao, khoảng 5% và có thể hút được khoảng 1100 – 1200 hơi. Phái đẹp cũng rất chuộng dòng Rodeo Pod này. Có khoảng 12 hương vị cho dân chơi Pod thoải mái phiêu du trong làn khói. Những thương hiệu Pod dùng 1 lần tốt nhất vừa kể trên chi phí giao động từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng tùy vào từng thời điểm. Khó có thể nói là loại nó chất hơn vì mỗi người có một sở thích khác nhau. Anh chị em nếu muốn biết chi tiết thì tự thử nghiệm và đánh giá nhé !
Hotline 09.6789.0908
Chat Facebook
Chat Zalo