Tinh Dầu Vape, 10 Tinh Dầu Vape Ngon Nhất 2022

Vape/Tinh Dầu Vape

banner juice 1

tinh dầu vape bán chạy

Vị ngon nhất
310,000

Đã bán: 192

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 232

30ml USA 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 38

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 60

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 94

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 76

30ml 30ni
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 100

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 220

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 264

30ml 30ni
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 94

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
350,000

Đã bán: 120

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
310,000

Đã bán: 56

30ml 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
270,000

Đã bán: 134

30ml 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 102

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 86

30ml Malay 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 42

30ml 35ni
Mua Ngay
230,000

Đã bán: 80

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 44

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 40

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 124

30ml 50ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 44

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 114

30ml USA 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
290,000

Đã bán: 76

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 74

30ml USA 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 104

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 74

30ml 35ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 44

30ml 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 128

30ml 30ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 114

30ml USA 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 84

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 98

30ml USA 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 80

30ml 35ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 114

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
New | Hot
320,000

Đã bán: 42

30ml Canada 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 68

30ml 35ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 74

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 76

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 104

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 44

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 82

30ml USA 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 90

30ml USA 35ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
260,000

Đã bán: 82

30ml 30ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
320,000

Đã bán: 80

30ml 30ni
Mua Ngay
310,000

Đã bán: 96

30ml 35ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 20

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 76

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 70

30ml 35ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 82

30ml 35ni
Mua Ngay
Top juice
300,000

Đã bán: 102

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top juice
300,000

Đã bán: 68

30ml 30ni 50ni 30/70
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 42

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 36

30ml Canada 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 72

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 56

30ml USA 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
360,000

Đã bán: 68

30ml 30ni 50/50
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 44

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 70

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 66

30ml 30ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 58

30ml 30ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 86

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 78

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 76

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 46

30ml EU 20ni
Mua Ngay
315,000

Đã bán: 38

30ml EU 20ni
Mua Ngay
320,000

Đã bán: 8

30ml Canada 30ni 50ni
Mua Ngay
Top mua lại
300,000

Đã bán: 54

30ml Malay 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 64

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
300,000

Đã bán: 70

30ml USA 20ni 50ni
Mua Ngay
Top mua lại
300,000

Đã bán: 84

30ml USA 20ni 50ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 60

30ml 30ni
Mua Ngay
270,000

Đã bán: 68

30ml 30ni
Mua Ngay
330,000

Đã bán: 48

30ml USA 30ni
Mua Ngay
New | Hot
330,000

Đã bán: 46

30ml USA 30ni
Mua Ngay
330,000

Đã bán: 42

30ml USA 30ni
Mua Ngay
Top bán chạy
300,000

Đã bán: 220

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
300,000

Đã bán: 94

30ml 35ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
350,000

Đã bán: 120

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 114

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top mua lại
300,000

Đã bán: 84

30ml USA 20ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 72

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
5Vape chọn
300,000

Đã bán: 86

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 30

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 74

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 34

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 76

30ml USA 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 232

30ml USA 35ni
Mua Ngay
Top bán chạy
320,000

Đã bán: 102

30ml 30ni 50ni
Mua Ngay
Top bán chạy
350,000

Đã bán: 94

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
340,000

Đã bán: 46

100ml USA 3ni 6ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
280,000

Đã bán: 58

60ml 3ni
Mua Ngay
280,000

Đã bán: 56

60ml 3ni
Mua Ngay
Top juice
340,000

Đã bán: 86

100ml 3ni 6ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 102

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
330,000

Đã bán: 66

60ml USA 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
320,000

Đã bán: 78

60ml 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
Top mua lại
350,000

Đã bán: 70

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top juice
350,000

Đã bán: 46

60ml Malay 3ni 30/70
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 40

60ml Malay 3ni 30/70
Mua Ngay
350,000

Đã bán: 40

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
Vị ngon nhất
350,000

Đã bán: 78

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 42

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 52

60ml Malay 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 38

100ml USA 3ni
Mua Ngay
Top mua lại
350,000

Đã bán: 38

100ml 3ni
Mua Ngay
340,000

Đã bán: 42

100ml USA 3 ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 68

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 34

60ml 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 30

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 30

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 28

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 28

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 22

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 30

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
135,000

Đã bán: 34

10ml 25ni 50ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 68

60ml 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 34

60ml 3ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 30

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 30

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 28

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 28

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 26

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
375,000

Đã bán: 24

60ml 3ni 6ni 30/70
Mua Ngay
High-end
485,000

Đã bán: 22

60ml 3ni 6ni
Mua Ngay

Tinh Dầu Vape Là Gì ?

Tinh dầu Vape được gọi chung là E-Liquid, E-Juice hoặc Vape Juice, là loại chất lỏng điện tử chứa nhiều thành phần bên trộn với nhau theo tỉ lệ thích hợp. Chúng được sử dụng trong cac thiết bị Vape như Pod SystemBox Mod để hoá hơi khi Vaping. E-Juice hay Vape Juice là từ dùng để chỉ loại tinh dầu Vape có hương vị hoa quả, nước ép trái cây.banner vape juice 2

Các Thành Phần Bên Trong Tinh Dầu Vape

Có 4 thành phần chất lỏng cơ bản để anh em có thể tạo ra một chai tinh dầu vape:

 • Propylene Glycol (PG)
 • Vegetable Glycerine (VG)
 • Nicotin
 • Hương liệu

Propylene Glycol – PG

Propylene Glycol hoặc PG là một chất lỏng không màu, có vị hơi ngọt. Về mặt khoa học, PG là một hợp chất hữu cơ có công thức hóa học CH3CHCH2OH. Chủ yếu được sử dụng làm thành phần ‘cơ bản’ trong tinh dầu vape trái cây, thường được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm như một chất bảo quản.

PG có tính nhất quán mỏng hơn đối với VG nên cũng dễ dàng bay hơi hơn.PG được sử dụng trong ngành công nghiệp y tế của Vương quốc Anh và có thể được tìm thấy trong ống hít hen suyễn, nó còn được sử dụng trong những thứ như kem và phụ gia thực phẩm với cùng mục đích – để mang lại hương vị tối đa, ngay cả trong kem dưỡng da hoặc kem dưỡng ẩm vẫn có PG

Vegetable Glycerine – VG

Vegetable Glycerine hay VG là một chất lỏng hoàn toàn tự nhiên được chiết xuất từ ​​dầu thực vật và có công thức hóa học là C3H8O3 đặc, ngọt, không màu và giống như PG, VG cũng được sử dụng làm thành phần cơ bản cho tinh dầu vape. VG có độ đặc hơn PG và do đó giúp tạo ra hơi đặc hơn, nhưng mượt mà hơn khi hít vào.VG hoạt động như một chất tạo ngọt và làm đặc trong ngành công nghiệp thực phẩm, được sử dụng trong nhiều thứ khác nhau, từ caramel, xà phòng đến kem đánh răng.

Nicotin Trong Tinh Dầu Vape

Nicotin Trong Tinh Dầu Vape là loại nicotin hóa lỏng để tạo cảm giác như khi hút thuốc lá bình thường, được kiểm định bởi các chuyên gia và các hiệp hội bảo vệ sức khoẻ trên khắp thế giới. Loại nicotin này có tác dụng nhẹ và ít gây hại đối với cơ thể con người hơn. Nicotin Juice Vape được chia thành 2 dòng:

 • Nicotine lỏng tự nhiên: Là loại nicotin tự nhiên dạng lỏng, đây là loại Nicotin được thêm vào tinh dầu Vape FreeBase thường có giá thành rẻ hơn dòng Salt bên dưới.
 • Nicotine Salt: Là loại Nicotine có thêm muối Benzoic để trung hòa tính kiềm, nó có trong tinh dầu Vape Salt Nic.

Hương Liệu Tạo Hương Vị Tinh Dầu Vape

Hương liệu là thành phần được thêm vào để tạo ra mùi vị cho tinh dầu vape, chỉ với 1 vài hương liệu đơn giản điều chế theo tỉ lệ khác nhau có thể tạo ra hàng trăm hương vị khác nhau. Một số hương liệu được sừ dụng nhiều là:

 • Vanillin – Mmng lại hương vị kem ngọt ngào.
 • Metyl xiclopentenolone – mang lại hương vị bánh, vị béo nhẹ
 • Etyl 2-metyl butyrat – mang lại hương trái cây, táo, kiwi, dâu tây

Còn rất nhiều hương liệu khác được các nhà sản xuất dùng, nhưng đây có lẽ là 3 loại được sử dụng rộng rãi nhất. Như mong đợi, việc tạo ra được nhiều hương vị là cần thiết vi nó mang lại trải nghiệm vaping thú vị hơn cho người dùng.4 Thành Phần Cấu Tạo Nên Tinh Dầu Vape

Các Vị Tinh Dầu Vape Phổ Biến

Các Nhóm Vị Tinh Dầu Vape Phổ Biến

 • Hương thuốc lá (Tobacco Flavors)
 • Hương vị đồ uống (Beverage Flavors)
 • Hương vị hoa quả (Fruity Flavor)
 • Hương vị hoa quả lạnh (Iced Fruity Flavor)
 • Hương vị ngậy (Creamy Flavor)

Các Vị Tinh Dầu Vape Ngon Nhất

 • Trái cây / Trái cây lạnh: Xoài, dưa hấu, dưa gang
 • Món tráng miệng: Vị bánh trứng, bánh mật ong
 • Thuốc lá: Xì gà cafe, xì gà caremel, xì gà vani
 • Ngũ cốc: Thanh kẹo mật ong của Yogi
 • Đồ uống: Nước ép táo, nước ép chanh dây

Phân Loại Tinh Dầu Vape

Phân loại theo Nicotin:

Phân loại tinh dầu Vape theo uy tín quốc gia:

 • Mỹ (USA)
 • Anh quốc
 • Malaysia
 • Trung quốc

Phân loại tinh dầu Vape theo thiết bị:

 • Tinh dầu cho Box: Là tinh dầu dành cho các thiết bị có công suất cao, cho ra nhiều khói. Mặc dù đáng lẽ nên gọi là tinh dầu Box vì từ tinh dầu Vape là từ dùng chung cho tất cả các loại tinh dầu Vape.
 • Tinh dầu Pod: Là tinh dầu dùng cho các loại Pod system hoặc Pod 1 lần, Vape pen. Những thiết bị này có công suất thấp.

Tỉ Lệ PG/VG Trong Tinh Dầu Vape Là Gì ?

Mỗi loại tinh dầu Vape đều có tỷ lệ PG / VG. Nếu sở thích của anh em lên vị mạnh mẽ đậm đà, hãy chọn Liquid Vape có hàm lượng PG cao. Một vaper muốn Vaping siêu mượt và tạo ra những đám mây khói (Cloud Chasing) nên sử dụng tỷ lệ VG cao hơn.

Tinh Dầu Vape Có Hại Không ?

Tinh-Dau-Vape-Co-Hai-Khong

Tinh Dầu Vape Ít Chất Độc Hại Hơn Thuốc Lá

Tinh dầu Vape có không quá 7 thành phần hóa học và chủ yếu là (VG, PG, Flavor, Nicotine). Đa phần được làm từ nguyên liệu tự nhiên hoặc các hương liệu làm thực phẩm không gây hại, thứ duy nhất đáng nói để gây hại cho người dùng là nicotine, nhưng vì nicotine mới có thể giúp người dùng ngừng cơn thèm thuốc nên nó vẫn được cho vào.

Hàm lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể điều chỉnh được và cực kỳ thấp chỉ ở mức 0%, 0,3%, 0,6% với nồng độ này gần như khó có thể gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe người sử dụng.

 • Mùi dễ chịu, không bám mùi lâu và khó chịu như thuốc lá, ít ảnh hưởng tới người xung quanh.
 • Không gây hôi miệng và các bệnh về đường hô hấp.
 • Không tăng cân khi dùng để cai thuốc lá.

Tinh Dầu Vape Trong Thuốc Lá Điện Tử An Toàn Hơn Thuốc Lá Hút Khoảng 95%

Không ai có thể nói liệu vaping có an toàn về lâu dài hay không khi nó chỉ mới được phổ biến gần đây, vẫn chưa đủ ‘thời gian’ để kiểm chứng nó. Cho đến nay, không có trường hợp tử vong nào được báo cáo liên quan trực tiếp đến vaping hay sử dụng tinh dầu vape đã kiểm được kiểm duyệt. Mặc dù có sự nhầm lẫn về tác dụng của vape so với không vaping, nhưng dường như có bằng chứng mạnh mẽ chứng minh rằng vaping ít có hại hơn nhiều so với hút thuốc lá.

Vào năm 2015, một đánh giá chuyên môn của Public Health England kết luận rằng thuốc lá điện tử an toàn hơn thuốc lá hút khoảng 95%. Tác dụng lâu dài của vaping vẫn chưa được biết rõ, nhưng có khá nhiều bằng chứng cho thấy rằng ít nhất nó an toàn hơn nhiều so với hút thuốc lá truyền thống.

Top 10 Tinh Dầu Vape Ngon Được Ưa Chuộng Nhất (Cập nhật tháng 6/2022)

Bảng xếp hạng 10 chai tinh dầu vape ngon nhất này sẽ không gồm những chai tinh dầu vape đắt thuộc phân khúc cao cấp. Lý do là nhóm đó thường ít và khan hàng, anh em có thích cũng khó mua. Top 10 chai tinh dầu Vape tốt nhất này sẽ được sắp xếp ngẫu nhiên vì mỗi người sẽ chọn vị yêu thích của riêng mình. Không vị nào là ngon nhất cho tất cả. Với thị trường tinh dầu vape nhiều hàng Fake hiện nay, chúng tôi sẽ mặc định chuẩn là sản phẩm chính hãng.

Romio R V12 Salt Nic Vị Trà Sữa

Em này được chị em săn đón rất nhiều luôn đây, hương vị thì không thể nào chân thật hơn. Cảm giác như bạn đang uống một ly trà sữa phúc long vậy, hương thơm nồng nàn của trà không thể lẫn vào đâu được, thêm chút béo béo của sữa, ta nói nhức nách luôn. Chị em không tin thì hãy thử đảm bảo nghiện không lối thoát.Romio R V12 Salt Nic Vị Trà Sữa

15TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh

Trong tất cả những chai tinh dầu vape bạc hà, 5 khẳng định với anh em không có line tinh dầu bạc hà nào ngon như 15TH Floor bạc hà lạnh. Vị ngọt nhẹ đi kèm mùi hương thơm nồng mát lạnh len lỏi sâu vào trong cổ họng sẽ làm anh em bừng tỉnh mọi giác quan. Thưởng thức vài hơi chai tinh dầu vape này vào mỗi buổi sáng là một ý tưởng không tồi để bắt đầu một ngày dài làm việc năng động.

15 TH Floor Juice Vị Bạc Hà Lạnh

The Myth Vapor Sữa Chua Dưa Gang Lạnh

Anh em nghĩ sao khi ăn 1 ly dưa gang dầm sữa? Hương dưa gang sóc lên, một chút giòn và một chút béo nhẹ hoà tan trong miệng. Khi thở ra mọi thứ không biến mất hoàn toàn mà lại động lại trên đầu lưỡi anh em. Nghỉ thôi đã cảm thấy nhỏ dãi rồi, chỉ cần có một chai trong túi thì chấp cả những ngày hè oi bức.The Myth Vapor Honeydew Yogurt Ice Salt Nic Vị Sữa Chua Dưa Gang Lạnh

Ninja Man Chocolate Milk Freebase Vị Socola Sữa

Chà, làm một tách cà phê sữa vào một buổi sáng cuối tuần thì đúng tới công chuyện luôn đúng không anh em, nếu vậy thì Ninja Man Chocolate Milk Freebase vị socola sữa sẽ không làm anh em thất vọng đâu. Hương vị thơm ngon ngọt béo cùng mùi thơm nồng nàn khó cưỡng cho anh em những giây phút vaping thật sự thăng hoa. Ngoài ra chai juice này còn mang đến những làn khói dày đặc và mềm mại, từng sợi khói đều mang đậm hương vị quyến rũ cực nịnh miệng.

Ninja-man-chocolate-mlik-freebase-vi-socola-sua

DMH No.13 Bánh Trứng Vani, Hạt Phỉ, Caramel, Dâu Tây, Kem Tươi\

Anh em tuyệt đối không nên bỏ qua chai juice DMH No.13 này, lý do đơn giản thôi, nó quá ngon và khiến anh em bị nghiện hương vị độc đáo của nó ngay từ những làn khói đầu tiên. Mỗi hơi vaping đưa anh em đến với chuyến trải nghiệm từng tầng hương vị rõ ràng và riêng biệt, chút ngọt nhẹ đi kèm mùi hương thơm béo nồng nàn, nghe là muốn thưởng thức ngay và luôn rồi. DMH No.13 xứng với từng xu anh em bỏ ra để sở hữu em nó.

DMH No.13 Bánh Trứng Vani, Hạt Phỉ, Caramel, Dâu Tây, Kem Tươi

DMH No.8 Cà Phê Brazil, Hạt Phỉ, Bơ Đường, Caramel Muối, Bánh Tiramisu, Kem Vani, Kem Bavarian

Đây có lẽ là chai juice  đắt giá nhất trong top 10 này, đây là sự kết hợp giữa nguyên liệu làm bánh chất lượng hảo hạng nhất. Cafe Brazil, hạt phỉ, butterscotch ripple, caramel muối, kem, tiramisu, kem vani, kem Bavarian hoà quyện cùng nhau cho ra một chai juice vô cùng lạ vị và cực đưa miệng luôn anh em ạ. Hương vị còn vương lại trên đầu môi rất quyến rũ, anh em có cơ hội nên thử qua nha.DMH No.8 Cà Phê Brazil, Hạt Phỉ, Bơ Đường, Caramel Muối, Bánh Tiramisu, Kem Vani, Kem Bavarian

Yogi Delights Ice Salt Việt Quất Lạnh

Ở đây có anh em nào bị hương vị độc đáo của những quả việt quất chín mọng nước quyến rũ không, nếu có thì đây là chai juice dành cho anh em. Yogi Delights ice salt việt quất lạnh mang đến hương vị việt quất siêu thực, từng làn khói êm ái chứa đựng vị chua ngọt đặc trưng sẽ làm vị giác anh em bùng nổ. Chắc chắn đây là chai tinh dầu vape anh em không nên bỏ qua trong tháng 5/2022 này.

Yogi Delights Ice Salt Việt Quất Lạnh

X Candy Pod Watermelon Juice Salt Nic Nước Ép Dưa Hấu Lạnh

Khỏi phải bàn về chai tinh dầu đang cực kỳ hot này nữa rồi đúng không, nhiều anh em đã phải thừa nhận bị nghiện hương vị của X Candy pod watermelon juice salt nic ngay từ lần đầu thưởng thức. Hương vị ngọt mát thanh khiết của dưa hấu không những siêu ngon mà còn giúp anh em giải nhiệt vào những ngày hè nắng nóng oi bức.

X Candy Pod Watermelon Juice Salt Nic Nước Ép Dưa Hấu Lạnh

Rainforest Sweet Guava Salt Nic Vị Ổi Hồng

Hương ổi thơm nồng hoà quyện cùng một hương thơm huyền bí đã tạo nên Rainforest Sweet Guava cực chiều lòng người. Những làn khói mịn màng mang vị ngọt dịu của ổi lướt nhẹ nhàng trong vòm miệng cực kì đã luôn, thở ra hương ổi thơm dịu, phảng phất một chút hương rừng rất lạ.Rainforest ổi

Romio R V2 Salt Nic Vị Xoài Lạnh

Đây là phiên bản mới nhất của chai Romio xoài xanh, vẫn giữ nguyên hương vị của Romio v2 mà giá thành lại tốt hơn. Hương thơm dịu dàng của những trái xoài xanh đang chuyển chín sẽ mang đến cho bạn một cảm giác vô cùng dễ chịu. Vị ngọt thanh thêm cảm giác the mát trong từng hơi hút khiến bạn khó có thể nào quên được hương vị này.Romio V2 King Mango Salt Nic Vị Xoài Xanh Lạnh

Hướng Dẫn Mua Tinh Dầu Vape Chính Hãng

Đúng rồi, chính là các Vape Shop uy tín. Chỉ có uy tín mới cứu được việc bạn mua phải sản phẩm giả nhái. Vì bán hàng giả nhái chính là tự bóp *ái mình. Một Vape Shop uy tín có nhiều sản phẩm, rất nhiều trong số đó không có hàng giả nhái. Việc bán hàng giả nhái đồng nghĩa với buông bỏ uy tín kinh doanh đã gầy dựng bấy lâu nay.

Nói có thể không đáng tin nhưng nếu xét về lợi ích thì sẽ thấy việc bán hàng giả nhái của các Vape shop như 5Vape là thiệt hại nặng hơn. Hơn nữa, các Vape shop luôn đợi bạn quay lại, chẳng có lý do gì chúng tôi phục vụ bạn 1 lần. Chúng tôi và bạn đều muốn điều đó nhiều lần. Khi bạn mua các sản phẩm Vaping của 1 cá nhân trên facebook hay instagram. Bạn sẽ không biết kêu ai nếu lỡ mua phải hàng Fake. Tại 5Vape, bạn có thể ới chúng tôi bất cứ khi nào, chúng tôi luôn ở đây chờ bạn.

Cách Mua Tinh Dầu Vape Tại TPHCM, HN

Việc bạn ở TPHCM hay HN đều không quan trọng nếu bạn đã là khách hàng tại 5Vape.

Bạn muốn mua tinh dầu vape tại TPHCM, thì chỉ cần quăng ngay địa chỉ kèm theo số điện thoại của mình, đảm bảo tinh dầu sẽ về tới tay của bạn chỉ trong chưa đầy 30 phút. Còn nếu chưa biết lựa chọn sản phẩm nào dành riêng cho bạn? Yên tâm, chúng tôi có đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp làm việc 24/7, sẽ giải đáp mọi thắc mắc cũng như tư vấn hoàn toàn miễn phí cho bạn.

Bạn muốn mua tinh dầu vape nhưng ở Hà Nội, hay ở các tỉnh thành khác, lo lắng về việc sản phẩm của mình tới tay quá lâu. 5 xin cam kết rằng chỉ trong vòng chưa đầy 3 ngày bạn sẽ nhận được sản phẩm của mình dù ở tận đầu VN hay cuối VN. 5 sẽ luôn luôn chọn đơn vị giao hàng uy tín cũng như nhanh nhất hiện tại, hoặc có thể chọn các đơn vị giao hàng nếu bạn yêu cầu. Đương nhiên giá ship sẽ khác 1 chút, nhưng điều đó không quan trọng, vì nếu đã là khách hàng thân thiết tại 5Vape, bạn được miễn phí hoàn toàn phí ship.

Các Top Tinh Dầu Vape

Top Hãng Tinh Dầu Vape Top Tinh Dầu Vape Theo Giá Top Tinh Dầu Vape Theo Năm Top Juice Vape Theo Tháng
Top 3 Hãng Tinh Dầu Vape Mỹ Ngon Nhất Top 3 Tinh Dầu Vape Giá Rẻ Dưới 300k Chất Lượng Top 10 Tinh Dầu Vape Ngon Được Ưa Chuộng Nhất 2021 Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 11/2021
Top 3 Hãng Tinh Dầu Vape Malaysia Ngon Nhất Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 12/2021
Top 3 Hãng Tinh Dầu Vape Tốt Nhất Anh Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 1/2022
Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 2/2022
Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 3/2022
Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 4/2022
Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 5/2022
Top 5 Tinh Dầu Vape Bán Chạy Nhất Tháng 6/2022